ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮನಮುಟ್ಟಿ ( 2 , 1 )
ಮನವ ( 4 , 1 )
ಮನವು ( 2 , 1 )
ಮನವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಮನವೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಮನವೇಕದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಮನಸಾಕ್ಷಿ ( 1 , 1 )
ಮನಸಿಜಾರಿಯನು ( 1 , 1 )
ಮನಹೋಗಿ ( 1 , 1 )
ಮನಿಯು ( 1 , 1 )
ಮನುಜ ( 1 , 1 )
ಮನುಜಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಮನುಜನವ ( 1 , 1 )
ಮನುಜರಿಗೆ ( 2 , 1 )
ಮನುಜರು ( 1 , 1 )
ಮನುಜರ್‍ಅ ( 1 , 1 )
ಮನುಜರ್‍ಆ ( 1 , 1 )
ಮನುಜರ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಮನೆ ( 8 , 1 )
ಮನೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಮನೆಗೊಬ್ಬ ( 1 , 1 )
ಮನೆಯ ( 3 , 1 )
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಮನೆಯಿರ್ದ ( 1 , 1 )
ಮನೆಯು ( 2 , 1 )
ಮನೆಯುಂಟು ( 1 , 1 )
ಮನೆಯೆಂದು ( 1 , 1 )
ಮನೆಯೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಮನೆಯೇನು ( 2 , 1 )
ಮನೆಯೊಳಿರ ( 1 , 1 )
ಮನೆಯೊಳು ( 2 , 1 )
ಮನ್ನಣೆಯು ( 1 , 1 )
ಮನ್ನಿಪರು ( 1 , 1 )
ಮನ್ನಿಸದಿರಲು ( 1 , 1 )
ಮನ್ನಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಮನ್ನಿಸಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಮನ್ಸಿಜಾರಿಯನು ( 1 , 1 )
ಮಮತೆ ( 1 , 1 )
ಮಯ ( 1 , 1 )
ಮರ ( 2 , 1 )
ಮರಗಲು ( 1 , 1 )
ಮರಗಳನ್ನು ( 1 , 1 )
ಮರಣ ( 1 , 1 )
ಮರಣಕ್ಕೆ ( 2 , 1 )
ಮರಣವೇ ( 1 , 1 )
ಮರದ ( 1 , 1 )
ಮರದಿ ( 1 , 1 )
ಮರನಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಮರನಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಮರನುರಳಿ ( 1 , 1 )