ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಉಕ್ಕುವದು ( 1 , 1 )
ಉಗರ ( 1 , 1 )
ಉಂಗುರ ( 1 , 1 )
ಉಗುಳುವಾ ( 1 , 1 )
ಉಂಟೆ ( 2 , 1 )
ಉಟ್ಟಿಹರೆ ( 1 , 1 )
ಉಂಡ ( 1 , 1 )
ಉಂಡು ( 2 , 1 )
ಉಂಡುಂಡು ( 1 , 1 )
ಉಡುವ ( 1 , 1 )
ಉಡುಹೀನ ( 1 , 1 )
ಉಂಡೆಡದ ( 1 , 1 )
ಉಣ ( 2 , 1 )
ಉಣದಿರ್ಪ ( 1 , 1 )
ಉಣಬೇಡ ( 1 , 1 )
ಉಣಲಡಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಣಲುಂಟು ( 1 , 1 )
ಉಣಲೇಸು ( 1 , 1 )
ಉಣಲ್ಲಿಕ್ಕದಂತರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಉಣಹೊಲ್ಲ ( 4 , 1 )
ಉಣ್ಣದಲೆ ( 1 , 1 )
ಉಣ್ಣದವ ( 1 , 1 )
ಉಣ್ಣುದುರಿಯಲುಬೇಡ ( 1 , 1 )
ಉತ್ತಮದ ( 3 , 1 )
ಉತ್ತಮನು ( 1 , 1 )
ಉತ್ತಮರು ( 5 , 1 )
ಉತ್ತಮವು ( 1 , 1 )
ಉತ್ತರೆಯು ( 1 , 1 )
ಉತ್ತೊಮ್ಮೆ ( 2 , 1 )
ಉದರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಉದಿಸಿಹರು ( 1 , 1 )
ಉದ್ದ ( 1 , 1 )
ಉದ್ದನಾ ( 1 , 1 )
ಉದ್ದರಿಯ ( 1 , 1 )
ಉದ್ದಿನಾ ( 1 , 1 )
ಉದ್ದು ( 1 , 1 )
ಉದ್ದುರುಟು ( 1 , 1 )
ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದವನು ( 1 , 1 )
ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದಿರುವವನು ( 1 , 1 )
ಉದ್ಯೋಗವುಳ್ಳವನ ( 1 , 1 )
ಉದ್ಯೋಗಿ ( 1 , 1 )
ಉಪಕಾರಿ ( 3 , 1 )
ಉಪದೇಶ ( 1 , 1 )
ಉಪ್ಪರಿಗೆ ( 2 , 1 )
ಉಪ್ಪಿಲ್ಲದುಣ ( 1 , 1 )
ಉಪ್ಪಿಲ್ಲದೂಟ ( 1 , 1 )
ಉಪ್ಪು ( 1 , 1 )
ಉಂಬಳಿ ( 1 , 1 )
ಉಂಬುವ ( 1 , 1 )
ಉಂಬುವಂಗೆ ( 1 , 1 )