ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದಕ್ಷಂಗೆ ( 1 , 1 )
ದಟ್ಟಡಿಯದೇಕೆ ( 1 , 1 )
ದಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ದಂಡಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ದಡಗೆಯುಂಡಂತೆ ( 1 , 1 )
ದಂಡವ ( 1 , 1 )
ದಂಡು ( 2 , 1 )
ದಣ್ಣಗಳು ( 2 , 1 )
ದಂತವನೆ ( 1 , 1 )
ದಂತಿನಂತಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ದಂತಿಹುದು ( 1 , 1 )
ದಂತುಂಟು ( 1 , 1 )
ದತ್ತಲೆನಬೇಕು ( 1 , 1 )
ದಂದು ( 1 , 1 )
ದಂದುಗನೆ ( 1 , 1 )
ದಂದುಗವ ( 1 , 1 )
ದಂಬಲಿಯ ( 1 , 1 )
ದಯವಿಲ್ಲದಿರುವವನ ( 1 , 1 )
ದಯೆ ( 1 , 1 )
ದಯೆಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ದರುಶನವಾರಿರಃ ( 1 , 1 )
ದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ದಶಕಂಠ ( 1 , 1 )
ದಳವ ( 1 , 1 )
ದಾಟದವರಾರು ( 1 , 1 )
ದಾಟವೇ ( 2 , 1 )
ದಾಟಿ ( 1 , 1 )
ದಾತ ( 2 , 1 )
ದಾತನೇ ( 3 , 1 )
ದಾತಾರ ( 1 , 1 )
ದಾನಿ ( 1 , 1 )
ದಾನಿಯೆನಿಸದಲೆ ( 1 , 1 )
ದಾರದಿಂದಲೇ ( 1 , 1 )
ದಾರಿ ( 2 , 1 )
ದಾರಿಬೇಡೆಂದ ( 1 , 1 )
ದಾರಿಯ ( 2 , 1 )
ದಾರಿಯನು ( 1 , 1 )
ದಾರಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ದಾಸನಿಂ ( 1 , 1 )
ದಾಸಾಳ ( 1 , 1 )
ದಾಸಿ ( 1 , 1 )
ದಾಸಿಯರು ( 1 , 1 )
ದಾಸಿಯಾ ( 1 , 1 )
ದಿಂ ( 2 , 1 )
ದಿಟವೆ ( 2 , 1 )
ದಿಟ್ಟಯಾಳವಳು ( 1 , 1 )
ದಿಟ್ಟರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ದಿಟ್ಟರಿದ ( 1 , 1 )
ದಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ದಿಂಡೆಯನು ( 1 , 1 )