ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜಗ ( 3 , 1 )
ಜಗಕ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೆ ( 2 , 1 )
ಜಗಕೆಲ್ಲ ( 3 , 1 )
ಜಗಕೆಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೊಬ್ಬಳೆಸೈ ( 1 , 1 )
ಜಗಕೊಬ್ಬಳೈಸೆ ( 1 , 1 )
ಜಗದ ( 2 , 1 )
ಜಗದಣಿಯಲಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಜಗದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಜಗದೊಳಗೆ ( 8 , 1 )
ಜಗದೊಳು ( 1 , 1 )
ಜಂಗಮ ( 1 , 1 )
ಜಂಗಮಕೆ ( 2 , 1 )
ಜಂಗಮನಿಂದಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಜಂಗಮನು ( 1 , 1 )
ಜಂಗಮನೊಂದು ( 1 , 1 )
ಜಗವನ್ನು ( 2 , 1 )
ಜಗವರ್ಧ ( 1 , 1 )
ಜಗವು ( 5 , 1 )
ಜಗವೆಲ್ಲ ( 6 , 1 )
ಜಗಳವನು ( 1 , 1 )
ಜಗಳವು ( 1 , 1 )
ಜಗಳಾಡುವಳ ( 1 , 1 )
ಜಂಘೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಜಡೆಧಾರಿಯಾಗಲೀ ( 1 , 1 )
ಜಂತು ( 1 , 1 )
ಜಂತುಗಳ ( 1 , 1 )
ಜಂತುವಲ್ಲೆಂದು ( 1 , 1 )
ಜನಕನೆಂದೆನಿಸಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಜನನ ( 4 , 1 )
ಜನನವಾ ( 1 , 1 )
ಜನನಿ ( 1 , 1 )
ಜನನಿಯೂ ( 1 , 1 )
ಜನರಿಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಜನರು ( 1 , 1 )
ಜನರೆಲ್ಲ ( 2 , 1 )
ಜನಿಸಿ ( 2 , 1 )
ಜನ್ಮವನು ( 1 , 1 )
ಜಯವಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಜಯವು ( 1 , 1 )
ಜರಿದಂದು ( 1 , 1 )
ಜರಿದರೇನು ( 1 , 1 )
ಜಲ ( 1 , 1 )
ಜಲವ ( 1 , 1 )
ಜವರಾಜ ( 1 , 1 )
ಜವ್ವನದ ( 1 , 1 )
ಜವ್ವನವ ( 1 , 1 )
ಜಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಜಾ ( 1 , 1 )