ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪಂಕಜಾರಾತ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಕಲೆಯ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ವದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಪಂಚ ( 1 , 1 )
ಪಂಚತಾರೆಯ ( 1 , 1 )
ಪಚನವದು ( 1 , 1 )
ಪಂಚಲೋಹದ ( 1 , 1 )
ಪಂಚವಿಂಶತಿ ( 1 , 1 )
ಪಂಚವಿಂಶಶಿತತ್ವ ( 1 , 1 )
ಪಂಚಾಳ ( 2 , 1 )
ಪಂಜರವು ( 1 , 1 )
ಪಂಜು ( 1 , 1 )
ಪಟದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಟವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಪಟ್ಟಗಟ್ಟಿರುತಿಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಪಡಿಯುವಡೆ ( 1 , 1 )
ಪಡುವಲದು ( 2 , 1 )
ಪಡುವಲಲಿ ( 1 , 1 )
ಪಡುವಲುಂ ( 1 , 1 )
ಪಡೆದ ( 2 , 1 )
ಪಡೆದಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಡೆದಿಹನೆ ( 1 , 1 )
ಪಡೆದುಂಬೆ ( 1 , 1 )
ಪಡೆಯರದನೆಂದ ( 1 , 1 )
ಪಡೆಯುವಡೆ ( 1 , 1 )
ಪಡೆಯುವರೆ ( 1 , 1 )
ಪಣುವಣ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಪತಿ ( 1 , 1 )
ಪತಿಪ್ರತೆ ( 1 , 1 )
ಪತಿಯ ( 1 , 1 )
ಪತಿಯು ( 1 , 1 )
ಪತಿವ್ರತದಿ ( 1 , 1 )
ಪತಿವ್ರತೆಯ ( 2 , 1 )
ಪದವ ( 2 , 1 )
ಪದ್ರದಿಂ ( 1 , 1 )
ಪನ್ನಗಧರ ( 1 , 1 )
ಪನ್ನಗಧರನಾಳು ( 1 , 1 )
ಪಮಚಾಳಯ್ವರುಂ ( 1 , 1 )
ಪಯಣ ( 2 , 1 )
ಪಯಣದಲಿ ( 1 , 1 )
ಪರ ( 1 , 1 )
ಪರತತ್ವ ( 1 , 1 )
ಪರತತ್ವದಿರವು ( 1 , 1 )
ಪರತತ್ವಬೋಧೆಯನರಿಯದಾ ( 1 , 1 )
ಪರದೇಶಿಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಪರದೈವ ( 6 , 1 )
ಪರನಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಪರನಾರಿ ( 1 , 1 )
ಪರನಿಂದೆ ( 1 , 1 )
ಪರಬೊಮ್ಮ ( 2 , 1 )