ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕಂ ( 4 , 1 )
ಕಂಕಣದ ( 1 , 1 )
ಕಂಕಿಯೂ ( 1 , 1 )
ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳನ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಗಳಿಂದಧಿಕ ( 1 , 1 )
ಕಂಚಿನಾ ( 1 , 1 )
ಕಂಚಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಕಂಚಿಯಿಂದಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚಿ ( 1 , 1 )
ಕಚ್ಚಿದರೆ ( 2 , 1 )
ಕಚ್ಚುವದು ( 2 , 1 )
ಕಚ್ಚುವಾ ( 1 , 1 )
ಕಜ್ಜಾಯ ( 1 , 1 )
ಕಜ್ಜಿಯನು ( 1 , 1 )
ಕಜ್ಜಿಯಾ ( 2 , 1 )
ಕಟಕ ( 1 , 1 )
ಕಂಟಕರನ್ನು ( 1 , 1 )
ಕಟಕವಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಕಟಿಲನೆಂದರಿಗು ( 1 , 1 )
ಕಟುಕಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಕಟುಗ ( 1 , 1 )
ಕಟ್ಟಾಣೆ ( 1 , 1 )
ಕಟ್ಟಾಳ ( 1 , 1 )
ಕಟ್ಟಾಳು ( 1 , 1 )
ಕಟ್ಟಿ ( 2 , 1 )
ಕಟ್ಟಿತಿರುಗುವ ( 1 , 1 )
ಕಟ್ಟಿದನು ( 1 , 1 )
ಕಟ್ಟಿದನೊಬ್ಬ ( 1 , 1 )
ಕಟ್ಟಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಕಟ್ಟಿಪ್ಪುದಿಂದ್ರಿಯವ ( 1 , 1 )
ಕಟ್ಟಿರಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಕಟ್ಟಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಕಟ್ಟು ( 2 , 1 )
ಕಂಡ ( 2 , 1 )
ಕಂಡಕೊಳ್ದಿರಕು ( 1 , 1 )
ಕಂಡಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಕಡತಂದೆನಲ್ಲದೇ ( 1 , 1 )
ಕಂಡಂತೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಡಯ್ಯ ( 2 , 1 )
ಕಂಡರೆ ( 1 , 1 )
ಕಡಲೆ ( 1 , 1 )
ಕಡಲೆಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಕಂಡಲ್ಲದಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಕಂಡಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಕಡವ ( 1 , 1 )
ಕಂಡವರ ( 1 , 1 )
ಕಂಡವರು ( 1 , 1 )
ಕಂಡವರೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )