ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಚಂದ ( 1 , 1 )
ಚಂದನಸಾರ ( 1 , 1 )
ಚದುರತನವೆಲ್ಲರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಚಂದ್ರ ( 1 , 1 )
ಚಂದ್ರಶೇಖರನ ( 1 , 1 )
ಚಂದ್ರಶೇಖರನು ( 1 , 1 )
ಚನ್ನಾಗಿ ( 3 , 1 )
ಚಪಲತೆಯು ( 1 , 1 )
ಚಪ್ಪೆ ( 1 , 1 )
ಚರಜೀವನು ( 1 , 1 )
ಚರಿಸದಾ ( 1 , 1 )
ಚರಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಚರಿಸುವದು ( 1 , 1 )
ಚರ್ಮದ ( 1 , 1 )
ಚರ್ಮವನು ( 1 , 1 )
ಚರ್ಮವನುಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಚಲುವನಾದಡದೇನು ( 1 , 1 )
ಚಲುವೆ ( 1 , 1 )
ಚಾರುತರ ( 1 , 1 )
ಚಿಕ್ಕಟವು ( 1 , 1 )
ಚಿಕ್ಕನೆಂದೆನಬೇಡ ( 1 , 1 )
ಚಿಕ್ಕವರ ( 1 , 1 )
ಚಿಕ್ಕವರು ( 1 , 1 )
ಚಿಗಿತರೂ ( 1 , 1 )
ಚಿಗಿತು ( 1 , 1 )
ಚಿಂತೆ ( 2 , 1 )
ಚಿಂತೆಯಾತನು ( 1 , 1 )
ಚಿಂತೆಯೇ ( 1 , 1 )
ಚಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಚಿತ್ರತ್ವ ( 1 , 1 )
ಚಿತ್ರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಚಿನುಮಯನು ( 1 , 1 )
ಚಿನ್ನದೊಳು ( 1 , 1 )
ಚಿನ್ನನಂ ( 1 , 1 )
ಚಿನ್ನವ ( 1 , 1 )
ಚಿನ್ನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಚಿಮ್ಮಟವ ( 1 , 1 )
ಚಿಮ್ಮಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಚೀರಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಚೀಲ ( 2 , 1 )
ಚುಕ್ಕಿಯ ( 1 , 1 )
ಚೇಳನೇರಲು ( 1 , 1 )
ಚೇಳಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಚೇಳಿನಾ ( 1 , 1 )
ಚೇಳು ( 2 , 1 )
ಚೊಕ್ಕಟವು ( 1 , 1 )