ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತ ( 1 , 1 )
ತ-ನ್ನೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕ ( 1 , 1 )
ತಗರು ( 1 , 1 )
ತಂಗಳುಣಬೇಡ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿಯು ( 2 , 1 )
ತಂಗುಳವೆ ( 2 , 1 )
ತಗ್ಗಿನಾ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟನೇ ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟುವರು ( 1 , 1 )
ತಟ್ಟೆಯಲುಂಬುದು ( 1 , 1 )
ತಡಗಹದು ( 1 , 1 )
ತಡನಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ತಡವಲುರೆ ( 1 , 1 )
ತಡಿ ( 1 , 1 )
ತಡೆ ( 1 , 1 )
ತಡೆದರರಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ತಡೆದಿಹರೆ ( 3 , 1 )
ತಡೆದು ( 1 , 1 )
ತಡೆಯದಲೆ ( 1 , 1 )
ತಡೆಯದಿನ್ನೂರು ( 1 , 1 )
ತಡೆಯಲಂಬಿಗೆ ( 1 , 1 )
ತಡೆಯುವರೆ ( 1 , 1 )
ತಣಿಗೆಯಾ ( 1 , 1 )
ತಣ್ಣಗಿಹ ( 2 , 1 )
ತಣ್ಣಗೀ ( 1 , 1 )
ತಂತಿ ( 1 , 1 )
ತತ್ವ ( 3 , 1 )
ತತ್ವತಾ ( 1 , 1 )
ತತ್ವದಾ ( 1 , 1 )
ತತ್ವಮಸಿ ( 1 , 1 )
ತಂದ ( 1 , 1 )
ತಂದಾತ ( 1 , 1 )
ತಂದು ( 3 , 1 )
ತಂದೆ ( 4 , 1 )
ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳ ( 1 , 1 )
ತಂದೆಗೆ ( 1 , 1 )
ತನ ( 2 , 1 )
ತನಕ ( 3 , 1 )
ತನಗಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ತನಗೆ ( 3 , 1 )
ತನಗೊಬ್ಬ ( 1 , 1 )
ತನಗೊಳಿತು ( 1 , 1 )
ತನವು ( 1 , 1 )
ತನು ( 2 , 1 )
ತನುಮನ ( 1 , 1 )
ತನುವಿನೊಳಗಿರ್ದು ( 1 , 1 )
ತನುವಿರಲು ( 1 , 1 )
ತನುವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ತನುವೊಡೆದು ( 1 , 1 )