ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ವ ( 1 , 1 )
ವಚನದೊಳಗೆಲ್ಲವರು ( 1 , 1 )
ವಚನವೊಂದಿಹುದು ( 1 , 1 )
ವಂಚನೆಗೆ ( 2 , 1 )
ವಂಚನೆಯ ( 1 , 1 )
ವಂಚಿಸನು ( 1 , 1 )
ವಂಚಿಸಲಿಕರಿಯ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರಾಯುಧದಿ ( 2 , 1 )
ವತುಳಸುಖ ( 1 , 1 )
ವದನ ( 1 , 1 )
ವಂದನೆಯ ( 1 , 1 )
ವಂದಿಸುವಂಗೆ ( 1 , 1 )
ವಂದ್ಯರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ವಂಧಕನು ( 1 , 1 )
ವಧು ( 1 , 1 )
ವಧೆಯಮಾಡಿದವ ( 1 , 1 )
ವನದಿ ( 1 , 1 )
ವನದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ವನಧಿಯೊಳಗೆಸೆವಂತೆ ( 1 , 1 )
ವನಧಿಯೊಳಡಗಿ ( 1 , 1 )
ವನವ ( 2 , 1 )
ವನವೇನು ( 1 , 1 )
ವನಿತೆಯರು ( 3 , 1 )
ವನಿತೆಯರ್ ( 1 , 1 )
ವರ ( 1 , 1 )
ವರಗಳನು ( 1 , 1 )
ವರಪುತ್ರ ( 2 , 1 )
ವರರುಚಿಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ವರವೀಯ ( 1 , 1 )
ವರುಷವಿರಬಲ್ಲುದೇ ( 1 , 1 )
ವರ್ಣಿಗಳೆ ( 1 , 1 )
ವರ್ಷಕವ ( 1 , 1 )
ವಶಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ವಂಶಜರ ( 1 , 1 )
ವಶವರ್ತಿಯಹುದು ( 1 , 1 )
ವಶವರ್ತಿಯಹುದೆ ( 1 , 1 )
ವಶವಾಗದಿಹುದೆ ( 1 , 1 )
ವಸನಗಳು ( 1 , 1 )
ವಸುಧಿಗೆ ( 1 , 1 )
ವಸುಧೆಯೊಳು ( 1 , 1 )
ವಸ್ತ್ರ ( 1 , 1 )
ವಸ್ತ್ರದ ( 1 , 1 )
ವಸ್ತ್ರವದಲ್ಲ್ ( 1 , 1 )
ವಹಿಲದಿಂ ( 1 , 1 )
ವಾ ( 1 , 1 )
ವಾಡೆಯನೊಡೆದ ( 1 , 1 )
ವಾತನ ( 1 , 1 )
ವಾದದಿಂದಾವ ( 1 , 1 )
ವಾದಿನದ ( 1 , 1 )
ವಾನರನು ( 1 , 1 )