ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ಹಕ್ಕಿಗಳೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಹಕ್ಕಿಯಂತಾಗುವನು ( 1 , 1 )
ಹಗರಣದ ( 1 , 1 )
ಹಗಲೆದ್ದು ( 1 , 1 )
ಹಂಗಿನರಮನೆಗಿಂತ ( 1 , 1 )
ಹಂಗಿನಾ ( 1 , 1 )
ಹಗೆ ( 3 , 1 )
ಹಗೆತನವು ( 1 , 1 )
ಹಗೆಯವರಗೆಣೆ ( 1 , 1 )
ಹಂಚನೆ ( 1 , 1 )
ಹಂಚಾದಂತೆ ( 2 , 1 )
ಹಂಚಿಂದು ( 1 , 1 )
ಹಂಚುಹರಿಯಹನು ( 1 , 1 )
ಹಂಚೆಂದು ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚಡವ ( 1 , 1 )
ಹಂಜರವು ( 1 , 1 )
ಹಟಗಾರ ( 1 , 1 )
ಹಡಗು ( 1 , 1 )
ಹಡಣ ( 1 , 1 )
ಹಣ ( 4 , 1 )
ಹಣಗುವನಕಾಯುವದು ( 1 , 1 )
ಹಣತೆ ( 1 , 1 )
ಹಣವಿಗೊಂದು ( 1 , 1 )
ಹಣವುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಹಣವುಳ್ಳತನಕ ( 1 , 1 )
ಹಣ್ಣದಿಹುದೊಂದಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹಣ್ಣಾದ ( 1 , 1 )
ಹಣ್ಣಿರ್ದ ( 1 , 1 )
ಹಣ್ಣು ( 1 , 1 )
ಹಣ್ಣುಂಬಂತೆ ( 1 , 1 )
ಹತವ ( 1 , 1 )
ಹತ್ತಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಹತ್ತದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಹತ್ತಿಕೊಂಡೇ ( 1 , 1 )
ಹತ್ತಿದಾರಂಬ ( 1 , 1 )
ಹತ್ತಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಹತ್ತಿರವು ( 1 , 1 )
ಹತ್ತಿರ್ದ ( 1 , 1 )
ಹತ್ತಿರ್ದಲಕ್ಶ್ಮಿತೊಲಗಲ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಹತ್ತಿಲಿರು ( 1 , 1 )
ಹತ್ತು ( 6 , 1 )
ಹತ್ತುತಲೆ ( 1 , 1 )
ಹತ್ತೆಂಟು ( 2 , 1 )
ಹತ್ಯವನು ( 1 , 1 )
ಹದ ( 1 , 1 )
ಹಂದಿ ( 3 , 1 )
ಹಂದಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಹಂದಿಯಂತಿಹನು ( 1 , 1 )
ಹಂದಿಯಾ ( 1 , 1 )