ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಇಅರವು ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕುತಲಿರುವ ( 1 , 1 )
ಇಕ್ಕುವಾ ( 1 , 1 )
ಇಂಗಡದ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಚಗೇ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಚೆಯಲಿರದಿರು ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛೆಯನೆ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛೆಯೊಳಗಿಹನು ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಗೆಯ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಂತೆ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಮೆ ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಿಹನು ( 1 , 1 )
ಇಟ್ಟಿಹವು ( 1 , 1 )
ಇಡುವ ( 2 , 1 )
ಇತ್ತುದನು ( 2 , 1 )
ಇತ್ತೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ ( 1 , 1 )
ಇದ ( 1 , 1 )
ಇದನು ( 2 , 1 )
ಇಂದಿನ ( 1 , 1 )
ಇದುದನು ( 1 , 1 )
ಇಂದುಧರನೆಂದ ( 2 , 1 )
ಇಂದುವದನೆಯರ ( 1 , 1 )
ಇಂದುವಿನೊಳುರಿಯುಂಟೆ ( 1 , 1 )
ಇದ್ದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಇದ್ದರೂ ( 1 , 1 )
ಇದ್ದರೆ ( 2 , 1 )
ಇದ್ದಲಿಂ ( 1 , 1 )
ಇದ್ದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಇದ್ದವರೊಳಾರು ( 1 , 1 )
ಇದ್ದಿಹರೆ ( 1 , 1 )
ಇದ್ದು ( 1 , 1 )
ಇದ್ದುದವನು ( 1 , 1 )
ಇದ್ದುದೆಲ್ಲವ ( 1 , 1 )
ಇದ್ದೂರ ( 1 , 1 )
ಇಂದ್ರನಾನೆಯನೇರೆ ( 1 , 1 )
ಇನ್ನಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಇನ್ನು ( 2 , 1 )
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ( 1 , 1 )
ಇನ್ನೊಮ್ಮೆಯುಂಡವ ( 1 , 1 )
ಇಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಇಪ್ಪಂತೆ ( 2 , 1 )
ಇಪ್ಪುದೇ ( 1 , 1 )
ಇಪ್ಪೊತ್ತು ( 1 , 1 )
ಇಂಬು ( 1 , 1 )
ಇಬ್ಬರಲಿ ( 1 , 1 )
ಇಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬನರಿದು ( 1 , 1 )
ಇಬ್ಬರೊಳಗಿನ ( 1 , 1 )
ಇಂಭರಿದವರಾರು ( 1 , 1 )
ಇಮ್ಮೆ ( 1 , 1 )