ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಆ ( 11 , 1 )
ಆಕಾರವದಕಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಆಂಕಾಶತಳವ ( 1 , 1 )
ಆಕಾಶದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಆಗದರ ( 1 , 1 )
ಆಗದರಲಿ ( 1 , 1 )
ಆಗಲುಂ ( 2 , 1 )
ಆಗಲೇಳು ( 1 , 1 )
ಆಗಿ ( 1 , 1 )
ಆಗಿಯ ( 1 , 1 )
ಆಗುವನು ( 1 , 1 )
ಆಗುಹೋಗುಗಳ ( 1 , 1 )
ಆಚಾರವಿಹುದೆಂದು ( 1 , 1 )
ಆಡದಲೆ ( 1 , 1 )
ಆಡದಿರು ( 1 , 1 )
ಆಡಾದನಾ ( 1 , 1 )
ಆಡಿ ( 6 , 1 )
ಆಡಿಗಟ್ಟಣವೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಗಡಿಕೆಯ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಂಗಮಳೆಹೊಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಗಳೆದ್ದೇಳವು ( 1 , 1 )
ಆಡಿಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಆಡಿದ ( 1 , 1 )
ಆಡಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಆಡಿನಾ ( 1 , 1 )
ಆಡುವನ ( 1 , 1 )
ಆಡುವವ ( 1 , 1 )
ಆಡೆ ( 1 , 1 )
ಆಣೆ ( 1 , 1 )
ಆತ ( 1 , 1 )
ಆತುಕೊಂಡಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಆದ ( 1 , 1 )
ಆದಿತ್ಯ ( 1 , 1 )
ಆದಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಆದಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಆದಿಲ್ಲದಿಹಪರದಿ ( 1 , 1 )
ಆನಂದವಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಆನೆ ( 1 , 1 )
ಆಪತ್ತನುಳಿದು ( 1 , 1 )
ಆಪುದೂ ( 1 , 1 )
ಆಭ್ವಾನ ( 1 , 1 )
ಆಯಾಸಗೊಂಡ ( 1 , 1 )
ಆಯಾಸಗೊಳುತ ( 1 , 1 )
ಆರಂಭ ( 1 , 1 )
ಆರಯ್ದು ( 2 , 1 )
ಆರರಟ್ಟುಗಳಿಗಳನು ( 1 , 1 )
ಆರಾದೊಡೇನು ( 1 , 1 )
ಆರಾಧ್ಯನಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಆರಾರ ( 1 , 1 )
ಆರಾರು ( 1 , 1 )