ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶಂಕರ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರನ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರನೆ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಶಕ್ತಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಶಂಖ ( 1 , 1 )
ಶಂಖಧ್ವನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಖೆಂದ ( 1 , 1 )
ಶತಕೋಟಿಧನವ ( 1 , 1 )
ಶತಪಥ ( 1 , 1 )
ಶನಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಭುವಿದ್ದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಭುವಿನ ( 1 , 1 )
ಶರಣಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಶರಣನೇ ( 1 , 1 )
ಶರಣರಾ ( 1 , 1 )
ಶರಣೆನ್ನ ( 2 , 1 )
ಶರಣೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಶರಧಿ ( 1 , 1 )
ಶಶಿಯಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಶಶಿಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಶಶಿಯು ( 1 , 1 )
ಶಶಿಯುದಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಶಾನೆ ( 1 , 1 )
ಶಿ ( 1 , 1 )
ಶಿಖರಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಶಿಖಿಯಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಶಿಖಿಯಿರ್ದು ( 1 , 1 )
ಶಿಂಪಿಗ ( 1 , 1 )
ಶಿಂಪಿಗನು ( 1 , 1 )
ಶಿಂಬವರ ( 1 , 1 )
ಶಿರ ( 1 , 1 )
ಶಿರವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಶಿರವಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಶಿಲೆಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಶಿವ ( 4 , 1 )
ಶಿವಕೃಪೆಯ ( 1 , 1 )
ಶಿವಗಿರಿಂ ( 1 , 1 )
ಶಿವತತ್ವ ( 1 , 1 )
ಶಿವಧ್ಯಾನ ( 1 , 1 )
ಶಿವನ ( 18 , 1 )
ಶಿವನಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಶಿವನವರನೆತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಶಿವನಿಗೆ ( 2 , 1 )
ಶಿವನಿರ್ಪ ( 1 , 1 )
ಶಿವನು ( 3 , 1 )
ಶಿವನೆಂದ ( 1 , 1 )
ಶಿವನೆಂದಿರಿಲ್ಲಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಶಿವನೊಲಿ ( 1 , 1 )
ಶಿವನೊಲಿದೊಡಲ್ಲದಿರೆ ( 1 , 1 )