ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಲಂಕೆ ( 1 , 1 )
ಲಂಕೆಯೂ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಶ್ಮಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಶ್ಮಿಯನು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ( 1 , 1 )
ಲಗಳೆಯಂತಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಲಂಚಕರ ( 1 , 1 )
ಲಂಚವ ( 1 , 1 )
ಲಜ್ಜೆಯನು ( 1 , 1 )
ಲಂಡೆ ( 2 , 1 )
ಲಂದದಲಿ ( 1 , 1 )
ಲಧಿಕ ( 1 , 1 )
ಲಾಂಛನವು ( 1 , 1 )
ಲಾಡುವದು ( 1 , 1 )
ಲಾನೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಲಾಭ ( 1 , 1 )
ಲಾಭವನು ( 1 , 1 )
ಲಿಂಗ ( 3 , 1 )
ಲಿಂಗಕ್ಕುಣ ( 1 , 1 )
ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಲಿಂಗದ ( 2 , 1 )
ಲಿಂಗದಂತಿರಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಲಿಂಗದಾ ( 1 , 1 )
ಲಿಂಗದಿಂ ( 3 , 1 )
ಲಿಂಗದಿಂದಿಲ್ಲ ( 2 , 1 )
ಲಿಂಗದೆ ( 1 , 1 )
ಲಿಂಗಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಲಿಂಗವ ( 1 , 1 )
ಲಿಂಗವನು ( 2 , 1 )
ಲಿಂಗಿಲ್ಲದೆಡೆಯೆಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಲಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಲೀಲೆ ( 1 , 1 )
ಲೀಲೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಲುಂಬುವದು ( 1 , 1 )
ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಲೆಕ್ಕದೊಳಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಲೆಕ್ಕವನು ( 1 , 1 )
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದವನ ( 1 , 1 )
ಲೆಕ್ಕವು ( 1 , 1 )
ಲೆಚ್ಚಂತೆ ( 1 , 1 )
ಲೇಸಂದ ( 1 , 1 )
ಲೇಸಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಲೇಸು ( 46 , 1 )
ಲೇಸೆಂದ ( 14 , 1 )
ಲೇಸೆಂದು ( 1 , 1 )
ಲೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಕ ( 1 , 1 )
ಲೋಕಕ್ಕವಶ್ಯ ( 1 , 1 )
ಲೋಕಕ್ಕೆ ( 8 , 1 )
ಲೋಕದಲಿ ( 2 , 1 )