ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮ ( 1 , 1 )
ಮಂಕನಲಿ ( 1 , 1 )
ಮಕರ ( 1 , 1 )
ಮಕರಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳ ( 2 , 1 )
ಮಕ್ಕಳನು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲವು ( 1 , 1 )
ಮಕ್ಕಳು ( 1 , 1 )
ಮಗ ( 2 , 1 )
ಮಂಗನಂತಿಹನು ( 1 , 1 )
ಮಂಗನಂದದಲಿ ( 1 , 1 )
ಮಗನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಮಗನು ( 1 , 1 )
ಮಗನುರ್ಲ ( 1 , 1 )
ಮಂಗನೆಂದರಿಗು ( 1 , 1 )
ಮಗನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಮಗಸಾಯ ( 1 , 1 )
ಮಗಳ ( 1 , 1 )
ಮಗಳಕ್ಕ ( 2 , 1 )
ಮಗ್ಗ ( 1 , 1 )
ಮಗ್ಗಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಮಗ್ಗುಲಲಿ ( 1 , 1 )
ಮಂಚದಂತಿಹರು ( 1 , 1 )
ಮಂಜಿನಿಂ ( 1 , 1 )
ಮಜ್ಜನಕೆ ( 1 , 1 )
ಮಜ್ಜಿಗೂಟಕೆ ( 1 , 1 )
ಮಜ್ಜೆಗೆಯುಂಟು ( 1 , 1 )
ಮಠಪತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಠವಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಮಠವೇನು ( 1 , 1 )
ಮಡಕಿಯ ( 1 , 1 )
ಮಡದಿ ( 1 , 1 )
ಮಡದಿಯರ ( 1 , 1 )
ಮಂಡನದ ( 1 , 1 )
ಮಂಡಲದಿಂ ( 1 , 1 )
ಮಂಡಲವ ( 1 , 1 )
ಮಂಡಲವು ( 1 , 1 )
ಮಡಿ ( 1 , 1 )
ಮಡಿಕದ್ದು ( 1 , 1 )
ಮಡಿದ ( 1 , 1 )
ಮಡಿಯನುಟ್ಟವರನ್ನು ( 1 , 1 )
ಮಡುವಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಮಡುವುತಿರ ( 1 , 1 )
ಮಂಡೆ ( 1 , 1 )
ಮಡ್ಡಿ ( 1 , 1 )
ಮಣಕೆಮ್ಮೆ ( 1 , 1 )
ಮಣಲೇಸು ( 1 , 1 )
ಮಣಿದು ( 1 , 1 )
ಮಣಿಯ ( 1 , 1 )