ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಭಕ್ತ ( 2 , 1 )
ಭಕ್ತಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಗೆರಡಕ್ಕರವು ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತತಾ ( 2 , 1 )
ಭಕ್ತನಾ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತನು ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತರಾ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತರೊಡಗೂಡುವದು ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತರೊಡನಾಡುವದು ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತರೊಳಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತರೊಳು ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಿ ( 2 , 1 )
ಭಕ್ತಿಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಿಯನು ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಿಯಿಂ ( 3 , 1 )
ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೆ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಿಯಿಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಿವಿರಕ್ತಿಯಳಿವರೀ ( 1 , 1 )
ಭಂಗಗೊಳುತಿಹನು ( 1 , 1 )
ಭಂಗದಿಂ ( 1 , 1 )
ಭಂಗಪಡಿಸುವದು ( 1 , 1 )
ಭಂಗಬಟ್ಟುಂಬ ( 2 , 1 )
ಭಂಗವನು ( 1 , 1 )
ಭಂಗವಾದಂದು ( 1 , 1 )
ಭಂಗವೇ ( 1 , 1 )
ಭಂಗಿಯನು ( 2 , 1 )
ಭಂಗಿಯಾಗುಂಗು ( 1 , 1 )
ಭಜಸಿದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಭಜಿಪಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಭಜಿಸಿಡೆ ( 1 , 1 )
ಭಜಿಸಿದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಭಟರೊಳು ( 1 , 1 )
ಭಂಡಗಳ ( 1 , 1 )
ಭಂಡನೆರೆ ( 1 , 1 )
ಭಂಡರೆಂದರಿಗು ( 1 , 1 )
ಭಂಡಾಟವಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಭಂಡಿ ( 1 , 1 )
ಭಂಡಿಯಚ್ಚಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಭಂಡಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಭತ್ತವನು ( 1 , 1 )
ಭತ್ತವು ( 1 , 1 )
ಭದ್ರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಭದ್ರೆಗಂ ( 1 , 1 )
ಭದ್ರೆಯನು ( 1 , 1 )
ಭಯವಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಭಯವಯ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಭಯವಿಲ್ಲ ( 2 , 1 )