ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒಕ್ಕಲನು ( 1 , 1 )
ಒಕ್ಕಲಿಕ ( 1 , 1 )
ಒಕ್ಕಲಿಗ ( 1 , 1 )
ಒಕ್ಕಲಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಒಗರ ( 1 , 1 )
ಒಗೆದು ( 1 , 1 )
ಒಚ್ಚೊತ್ತು ( 1 , 1 )
ಒಟ್ಟುಯಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಒಡಕಿನಾ ( 1 , 1 )
ಒಡಕೂಡಿ ( 1 , 1 )
ಒಡನಾಟ ( 2 , 1 )
ಒಡನಾಟವೇಕೆ ( 2 , 1 )
ಒಡನಾಡುತಾ ( 1 , 1 )
ಒಡನುಣ್ಣದಾಗದಿಂತೆಂಬ ( 2 , 1 )
ಒಡನೆ ( 2 , 1 )
ಒಡಲ ( 1 , 1 )
ಒಡಲನಡಗಿದ ( 1 , 1 )
ಒಡಲೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಒಡವೆ ( 1 , 1 )
ಒಡವೆಯುಳ್ಳವರು ( 1 , 1 )
ಒಡಹುಟ್ಟಿದವ ( 1 , 1 )
ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ( 3 , 1 )
ಒಡಿಲ ( 1 , 1 )
ಒಡೆ ( 1 , 1 )
ಒಡೆದು ( 2 , 1 )
ಒಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಒಡೆವ ( 1 , 1 )
ಒಣಕಿನಾ ( 1 , 1 )
ಒಣಕೂಳ ( 1 , 1 )
ಒಣಗಿದಾ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತಿ ( 2 , 1 )
ಒತ್ತೆಗೊಂಬಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಒತ್ತೊತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿದಳ ( 1 , 1 )
ಒಂದನ್ನು ( 1 , 1 )
ಒಂದಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಒಂದರಾ ( 1 , 1 )
ಒಂದಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಒಂದು ( 8 , 1 )
ಒಂದುವ ( 1 , 1 )
ಒಂದುವನು ( 1 , 1 )
ಒಂದೂರ ( 1 , 1 )
ಒದೆದು ( 1 , 1 )
ಒಂದೊಂದು ( 2 , 1 )
ಒಂದೊರೊಳಗಿರದಿರು ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪಲೊಲ್ಲವಳ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪುತ್ತಲಿರುತಿರಲು ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪುವ ( 1 , 1 )
ಒಪ್ಪುವದು ( 1 , 1 )
ಒಬ್ಬ ( 1 , 1 )