ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸ-ರಾಗವಾಗಿಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟವನೆಬ್ಬಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಸಕಲ ( 1 , 1 )
ಸಕಲವೂ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಸಂಪದವು ( 1 , 1 )
ಸಂಕೋಲೆ ( 2 , 1 )
ಸಂಕೋಲೆಗಳು ( 1 , 1 )
ಸಖನ ( 1 , 1 )
ಸಂಗಡಿಗೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಗದ ( 1 , 1 )
ಸಂಗದಿಂ ( 2 , 1 )
ಸಂಗರವು ( 1 , 1 )
ಸಂಗವನು ( 1 , 1 )
ಸಂಗವು ( 1 , 1 )
ಸಂಗವೇ ( 1 , 1 )
ಸಂಗಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಸಂಗಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಸಗ್ಗಲೆಯೊ ( 1 , 1 )
ಸಂಚಕವನೀಯದಲೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಚದ ( 2 , 1 )
ಸಂಚನರಿಯದಲೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಚಮಡಗುವದು ( 1 , 1 )
ಸಂಚಯದ ( 1 , 1 )
ಸಂಜೆಯೆಂದೆನ ( 1 , 1 )
ಸಂಜೆಯೆಂದೆನಬೇಡ ( 1 , 1 )
ಸಜ್ಜನ ( 1 , 1 )
ಸಜ್ಜನನು ( 1 , 1 )
ಸಜ್ಜನೆಯ ( 1 , 1 )
ಸಜ್ಜೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಟಿಯ ( 2 , 1 )
ಸಟಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಸಟೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಸಟ್ಟುಗದೆ ( 1 , 1 )
ಸಡಗರದಲಿಹರು ( 1 , 1 )
ಸಣ್ಣದು ( 1 , 1 )
ಸಣ್ಣನೆಯ ( 1 , 1 )
ಸಂತಾನ ( 1 , 1 )
ಸತಿ ( 3 , 1 )
ಸತಿ-ಸುತರು ( 1 , 1 )
ಸತಿಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಸತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಸತಿಧರ್ಮ ( 1 , 1 )
ಸತಿಯ ( 2 , 1 )
ಸತಿಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಸತಿಯರಾ ( 2 , 1 )
ಸತಿಯರಿರ್ದಡೇನು ( 1 , 1 )
ಸತಿಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಸತಿಯು ( 5 , 1 )
ಸತಿಯುಂಟು ( 1 , 1 )