ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅ ( 2 , 1 )
ಅಕ್ಕ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಮಲ್ಲಮ್ಮನು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕರವ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕರವೀ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನೂರಿ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಸಾಲೆ ( 2 , 1 )
ಅಕ್ಕಸಾಲೆಂದ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಸಾಲೆಯ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಿಯನು ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಿಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕಿಯೋಗರ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕು ( 10 , 1 )
ಅಂಗನೆಯ ( 1 , 1 )
ಅಂಗನೆಯರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಗಸ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಿ ( 1 , 1 )
ಅಗ್ಗ ( 2 , 1 )
ಅಗ್ಗವನು ( 1 , 1 )
ಅಂಚಿತವನೊದರಿ ( 1 , 1 )
ಅಚ್ಚು ( 1 , 1 )
ಅಚ್ಯುತನಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಅಜ ( 1 , 1 )
ಅಜನಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಅಜನನೊಕ್ಕಲು ( 1 , 1 )
ಅಜನಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಅಜನಿಗಿ ( 1 , 1 )
ಅಜನು ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿತಿಹರೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿವಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಜುವರು ( 1 , 1 )
ಅಜ್ಜಿ ( 1 , 1 )
ಅಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಅಟ್ಟರಿ ( 1 , 1 )
ಅಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಅಟ್ಟಿಕ್ಕುವಾಕೆಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಅಟ್ಟುಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಅಟ್ಟೆಯಂತಿಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಅಡಗಿಹುದು ( 2 , 1 )
ಅಡರಿ ( 1 , 1 )
ಅಡವಿಯಲಿ ( 2 , 1 )
ಅಡಿಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಡಿಗೆ ( 2 , 1 )
ಅಡಿಯನಿಮ್ಮಡಿ ( 1 , 1 )
ಅಡಿಯಿಟ್ಟದಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅಡಿವಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಅಡುವಡಾವಿಗೆಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಡ್ಡಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಅಡ್ಡಬದ್ದಿಯು ( 1 , 1 )