ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನಕಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ನಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ನಕ್ಷತ್ರ ( 1 , 1 )
ನಗಿಸುವದು ( 2 , 1 )
ನಗಿಸುವಾ ( 1 , 1 )
ನಗುತಿಹರು ( 1 , 1 )
ನಗೆ ( 1 , 1 )
ನಗೆ-ನುಡಿಯು ( 1 , 1 )
ನಗೆನುಡಿಯು ( 1 , 1 )
ನಗೆಹಲೇ ( 1 , 1 )
ನಚ್ಚಿ ( 1 , 1 )
ನಜನಂತೆ ( 1 , 1 )
ನಂಟು ( 2 , 1 )
ನಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ನಟ್ಟಡವಿಯಾ ( 1 , 1 )
ನಡಗಪ್ಪು ( 1 , 1 )
ನಡವ ( 1 , 1 )
ನಂಡಿದರೂ ( 1 , 1 )
ನಡಿಸುವದು ( 1 , 1 )
ನಡಿಸುವರು ( 2 , 1 )
ನಡು ( 1 , 1 )
ನಡುಬೆನ್ನಿ ( 1 , 1 )
ನಡುಮನೆಯು ( 1 , 1 )
ನಡುವಿಂಗೆ ( 1 , 1 )
ನಡುವಿರಲಿ ( 1 , 1 )
ನಡುವಿರಳು ( 1 , 1 )
ನಡುವೆ ( 3 , 1 )
ನಡುವೆಂದು ( 1 , 1 )
ನಡೆಚಂದ ( 1 , 1 )
ನಡೆದರಾ ( 1 , 1 )
ನಡೆದರೀಲೋಕ ( 1 , 1 )
ನಡೆದರೇ ( 1 , 1 )
ನಡೆದಾತ ( 1 , 1 )
ನಡೆದಿಹರೆ ( 1 , 1 )
ನಡೆದಿಹುದು ( 1 , 1 )
ನಡೆದು ( 2 , 1 )
ನಡೆದುದಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ನಡೆದೊಡಂ ( 1 , 1 )
ನಡೆದೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ನಡೆಯದದು ( 1 , 1 )
ನಡೆಯದಿರೆ ( 1 , 1 )
ನಡೆಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ನಡೆಯುತಿರು ( 1 , 1 )
ನಡೆಯುವದು ( 2 , 1 )
ನಡೆಯುವರು ( 1 , 1 )
ನಡೆಯುವವು ( 1 , 1 )
ನಡೆಯುಳ ( 1 , 1 )
ನಡೆಯೆ ( 1 , 1 )
ನಡೆಯೊಳೆಚ್ಚರವ ( 1 , 1 )
ನಡೆಯೋ ( 1 , 1 )