ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಗಗನಕ್ಕೆ ( 3 , 1 )
ಗಂಗೆಯಾ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಯಿಂದಧಕ ( 1 , 1 )
ಗಂಗೆಯಿಂದಧಿಕ ( 1 , 1 )
ಗಚಲದವರಾರು ( 1 , 1 )
ಗಜಪತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಜಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಟಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಗಂಟಲಲಿ ( 2 , 1 )
ಗಂಡ ( 2 , 1 )
ಗಡಣಕೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನನು ( 1 , 1 )
ಗಂಡವಳನ್ನು ( 1 , 1 )
ಗಂಡಾಗಬೇಕೆಂದು ( 1 , 1 )
ಗಡಿಗೆ-ಮಡಕೆಯ ( 1 , 1 )
ಗಡಿಯ ( 1 , 1 )
ಗಂಡು ( 2 , 1 )
ಗಡೆ ( 1 , 1 )
ಗಡ್ಡ ( 1 , 1 )
ಗಡ್ಡವಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಗಣಿಕೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಗಣಿತಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಗತವಾದ ( 1 , 1 )
ಗತಿ ( 1 , 1 )
ಗತಿಗೇಡಿಯಾಗುವನು ( 1 , 1 )
ಗತಿಯನರಿಯದಾ ( 1 , 1 )
ಗತಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಗತಿಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಗತಿಯು ( 1 , 1 )
ಗದ್ದೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಧ ( 1 , 1 )
ಗಂಧವ ( 1 , 1 )
ಗಂಧವನು ( 1 , 1 )
ಗಮನದಿಂ ( 1 , 1 )
ಗಮ್ಮನೆ ( 1 , 1 )
ಗರಗಸದ ( 1 , 1 )
ಗರಳ ( 1 , 1 )
ಗರಿಪಲ್ಲವ ( 1 , 1 )
ಗರ್ವಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಗವುಡನೊಳು ( 1 , 1 )
ಗಸಣಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಗಂಹರವ ( 1 , 1 )
ಗಳಿಗಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಗಳಿಸೇನು ( 1 , 1 )
ಗಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಗಾಜು ( 2 , 1 )
ಗಾಜೊಂದು ( 2 , 1 )
ಗಾಡವಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )