ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಎಅರಗಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಎಕ್ಕಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಎಚ್ಚತ್ತು ( 1 , 1 )
ಎಂಜಲಿಂದಾದ ( 1 , 1 )
ಎಂಜಲು ( 1 , 1 )
ಎಂಜಲೆಂಜಲು ( 1 , 1 )
ಎಂಟು ( 3 , 1 )
ಎಂಟೆರಡು ( 1 , 1 )
ಎಡಬಲವು ( 1 , 1 )
ಎಡವಿ ( 1 , 1 )
ಎಣಸಿ ( 1 , 1 )
ಎಣಿಸುವದೆ ( 1 , 1 )
ಎಣೆಯಾರು ( 1 , 1 )
ಎಣೆಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಎಣ್ಣೆ ( 1 , 1 )
ಎಣ್ಣೆಯ ( 1 , 1 )
ಎಂತಾದ ( 1 , 1 )
ಎಂತಿರಲು ( 1 , 1 )
ಎಂತು ( 3 , 1 )
ಎಂತೊಲ್ಲದವಳ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತ ( 2 , 1 )
ಎತ್ತಣದ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಣದು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಣವು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತನ್ನು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಬೇಕೆಂದ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಾಗಿ ( 2 , 1 )
ಎತ್ತಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತು ( 2 , 1 )
ಎತ್ತುಗೈಯುದ್ದ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತೆಮ್ಮೆ ( 1 , 1 )
ಎಂದ ( 1 , 1 )
ಎಂದವನೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಎಂದಳಿದರೇನು ( 1 , 1 )
ಎಂದಿಗೂ ( 1 , 1 )
ಎಂದಿರುವನು ( 1 , 1 )
ಎಂದಿಹರೆ ( 2 , 1 )
ಎಂದು ( 7 , 1 )
ಎಂದೆಂದು ( 1 , 1 )
ಎಂದೆನಿಸುವನು ( 1 , 1 )
ಎಂದೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಎದ್ದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಎದ್ದು ( 1 , 1 )
ಎದ್ದೆದ್ದು ( 1 , 1 )
ಎನಬೇಕು ( 7 , 1 )
ಎನಬೇಡ ( 4 , 1 )
ಎನಿಪ ( 1 , 1 )
ಎನಿಸಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಎನ್ನ ( 1 , 1 )
ಎನ್ನಯ ( 1 , 1 )