ಒಟ್ಟು 3 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 3 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಎಂತು ಜೀವಿಯ ಕೊಲ್ಲ | ದಂತಿಹುದು ಜಿನಧರ್ಮ | ಜಂತುಗಳ ಹೆತ್ತು ಮರಳಿಯದನೇ ಸಲಹಿ | ದಂತವನೆ ಜೈನ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಎಂತು ತಪಸಿಗಳಂತೆ | ನಿಂತಫಲಜೀವಿಗಳು | ಜಂತುವಲ್ಲೆಂದು ಜಿನ ತಿಂದು ಮತ್ತದನು | ಸಂತೆಯೊಳು ಇಡುವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಎಂತು ಪ್ರಾಣಿ ಕೊಲ್ಲ | ದಂತುಂಟು ಜಿನಧರ್ಮ | ಜಂತು ಬಸುರಲ್ಲಿ ಸಾಯಲು ಆ ಜೀವಿಯು | ಎಂತಾದ ಶ್ರವಣ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ