ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 2 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಎಡಬಲವು ಎನಬೇಡ | ಒಡನೆ ಬಹನೆನಬೇಡ | ಕಡುದೂರ ಸಾರ್ದೆನೆನಬೇಡ ಸೀತರೊಂದಡಿಯ ನಿಡಬೇಡ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಬರೆವ ಕರಣೀಕನೊಡನೆ | ಹಿರಿದು ಜಗಳವು ಬೇಡ | ಗರಗಸದ ಒಡನೆ ಮರನಾಡಿ ತನ್ನತಾ | ನಿರಿದುಕೊಂಡಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ