ಒಟ್ಟು 6 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 6 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಇಬ್ಬರೊಳಗಿನ ಕಿಚ್ಚು | ಒಬ್ಬರರಿಹದೆ ಹೊತ್ತಿ | ಹಬ್ಬುತ್ತಲಿಬ್ಬರೊಳಬ್ಬ ಬೆಂದರಿ | ನ್ನೊಬ್ಬಗದು ಹಬ್ಬ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಒಬ್ಬರಿದ್ದರೆ ಸ್ವಾಂತ | ಇಬ್ಬರಲಿ ಏಕಾಂತ | ಇಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬನರಿದು ಬೇರೊಬ್ಬನಿಂ | ಹಬಿ ಲೋಕಾಂತ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಕಿರಿಮೀನು ಹಿರಿಮೀನು | ಕೊರೆ ತರೆದು ತಿಂಬಾತ ಗಿರುವವನು ಒಬ್ಬ ಮಗಸಾಯ ನೋವಿನಾ | ತೆರನ ತಾನರಿವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಜಾರತ್ವವೆಂಬುವದು | ಕ್ಷೀರಸಕ್ಕರೆಯಂತೆ | ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರರಿತಿಹರೆ ಬೇವಿನಾ | ಸಾರದಂತಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮೆಚ್ಚದಿರು ಪರಸತಿಯ | ರಚ್ಚೆಯೊಳು ಬೆರೆಯದಿರು | ನಿಚ್ಚ ನೆರೆಯೊಳಗೆ ಕಾದದಿರು ಒಬ್ಬರಾ | ಇಚ್ಚೆಯಲಿರದಿರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮೊಬ್ಬಿನಲಿ ಕೊಬ್ಬಿದರು | ಉಬ್ಬಿ ನೀ ಬೀಳದಿರು | ಒಬ್ಬರಲಿ ಬಾಳ ಬಂದಲ್ಲಿ ಪರಸತಿಯು | ತಬ್ಬ ಬೇಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ