ಒಟ್ಟು 3 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 3 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಅಚ್ಚು ಇಲ್ಲದ ಭಂಡಿ | ಮೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲದ ದೊರೆಯು | ರಚ್ಚೆಯಲಿ ಇಹನ ಕಿವಿಮಾತು ಎಂದಿಗೂ | ನೆಚ್ಚಬೇಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಭಂಡಿಯಚ್ಚಿಗೆ ಭಾರ | ಮಿಂಡೆ ಮುದುಕಗೆ ಭಾರ | ಗುಂಡುಗಳು ಭಾರ ಭೈತ್ರಕ್ಕೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ | ಕೊಂಡೆಯನೆ ಭಾರ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಭಂಡಿಯಾ ನಡೆಚಂದ | ಮಿಂಡಿಯಾ ನುಡಿ ಚಂದ | ಕೊಂಡಿಯನು ಚಂದ ಅರಸಿಂಗೆ ಜಾರೆಗಂ | ಮಿಂಡನೇ ಚಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ