ಒಟ್ಟು 3 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 3 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಕಳ್ಳನೂ ಒಳ್ಳಿದನು | ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯೊಳಿಹರು | ಕಳ್ಳನೊಂದೆಡೆಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಪಂಚಾಳ | ನೆಲ್ಲರಲಿ ಕಳ್ಳ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮಾದಿಗನು ಕೆಮ್ಮಯನ | ಭೇದವೆರಡೊಂದಯ್ಯ | ಮಾದಿಗನು ಒಮ್ಮೆ ಉಪಕಾರಿ ಕಮ್ಮೆ ತನ | ಗಾದವರ ಕೊಲುವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹಾರುವನು ಉಪಕಾರಿ | ಹಾರುವನು ಅಪಕಾರಿ | ಹಾರುವನು ತೋರ್ಪ ಬಹುದಾರಿ ಮುನಿದರ್‍ಆ | ಹಾರುವನೆ ಮಾರಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ