ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 2 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಊರಗಳ ಮೂಲದಲಿ | ಮಾರನರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೋರಿಜೀವಿಗಳ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ - ಅಜನಿಗಿ ನ್ನಾರು ಸಾಯುಂಟೆ ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ನೋಡಿರೇ ಎರಡೊರು | ಕೂಡಿದ ಮಧ್ಯದಲಿ ಮೂಡಿಹ ಸ್ಮರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ - ನಾಡೆಯುದಯಿಸಿತು ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ