ಒಟ್ಟು 3 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 3 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಅಕ್ಕಸಾಲೆಯ ಮಗನು | ಚಿಕ್ಕನೆಂದೆನಬೇಡ | ಚಿಕ್ಕಟವು ಮಯ ಕಡಿವಮ್ತೆ ಚಿಮ್ಮಟವ | ನಿಕ್ಕುತಲೆ ಕಳುವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮಾದಿಗನು ಕೆಮ್ಮಯನ | ಭೇದವೆರಡೊಂದಯ್ಯ | ಮಾದಿಗನು ಒಮ್ಮೆ ಉಪಕಾರಿ ಕಮ್ಮೆ ತನ | ಗಾದವರ ಕೊಲುವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ವನಧಿಯೊಳಡಗಿ ತೆರೆ | ವನಧಿಯೊಳಗೆಸೆವಂತೆ | ಚಿನುಮಯನು ಇಪ್ಪ ನಿಜದೋಳಗೆ ತ್ರೈಜಗತ | ಜನನ ತಾನೆಂದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ