ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬೆಳಗ ( 1 , 1 )
ಬೆಳಗಲು ( 1 , 1 )
ಬೆಳಗಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಬೆಳಗಿ ( 1 , 1 )
ಬೆಳಗಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬೆಳಗೀವೋಲ್ಲಂಚವನು ( 1 , 1 )
ಬೆಳಗು ( 1 , 1 )
ಬೆಳಗುವದು ( 1 , 1 )
ಬೆಳವಲದ ( 2 , 1 )
ಬೆಳಸಿಯು ( 1 , 1 )
ಬೆಳೆದಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಬೆಳೆದು ( 1 , 1 )
ಬೆಳೆದೆ ( 1 , 1 )
ಬೆಳೆದೆನವರಿಂದೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಬೆಳೆಯಕ್ಕು ( 6 , 1 )
ಬೆಳೆಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಬೆಳೆಯಲ್ಕೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ಬೆಳೆಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬೆಳೆಯು ( 1 , 1 )
ಬೆಳೆವ ( 1 , 1 )
ಬೆಳೆವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಬೆಳೆವರು ( 1 , 1 )
ಬೆಳ್ಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಬೇ ( 2 , 1 )
ಬೇಕಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಬೇಗೆಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಬೇಟವು ( 1 , 1 )
ಬೇಡ ( 20 , 1 )
ಬೇಡಗಡವಿಯ ( 1 , 1 )
ಬೇಡಂಗೆ ( 3 , 1 )
ಬೇಡನಾ ( 2 , 1 )
ಬೇಡನೊಳ್ಳಿದನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಬೇಡಬೇಡಿದನು ( 1 , 1 )
ಬೇಡಿ ( 3 , 1 )
ಬೇಡಿದಡೆ ( 1 , 1 )
ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ( 1 , 1 )
ಬೇಡು ( 1 , 1 )
ಬೇಡುವ ( 1 , 1 )
ಬೇಡುವೆನು ( 1 , 1 )
ಬೇಡೆಂದ ( 9 , 1 )
ಬೇದುವವ ( 1 , 1 )
ಬೇನೆ ( 2 , 1 )
ಬೇಯದದು ( 1 , 1 )
ಬೇರನ್ನು ( 1 , 1 )
ಬೇರರಿವುದೊಂದು ( 1 , 1 )
ಬೇರಿಂದ ( 1 , 1 )
ಬೇರು ( 1 , 1 )
ಬೇರೂರ ( 1 , 1 )