ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 2 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಏರುವಾ ಕುದುರೆಯನು | ಹೇರುವಾ ಎತ್ತನ್ನು | ಬೇರೂರಲಿದ್ದ ಸತಿಯನ್ನು ಬೇರೋಬ್ಬ | ಸೇರದೇ ಬಿಡರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಬೇರೂರ ಸಾಲವನು | ನೂರನಾದರೂ ಕೊಳ್ಳು | ನೂರಾರು ವರ್ಷಕವ ಬಂದ ದಾರಿಯಲಿ | ಸಾರಿ ಹೋಗುವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ