ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬಲವಿಲ್ಲ ( 2 , 1 )
ಬಲವುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಬಲವೆಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಲಿಕೆಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಬಲಿದ ( 1 , 1 )
ಬಲಿದು ( 1 , 1 )
ಬಲಿಯ ( 1 , 1 )
ಬಲಿಯು ( 1 , 1 )
ಬಲು ( 2 , 1 )
ಬಲುದು ( 1 , 1 )
ಬಲೆ ( 1 , 1 )
ಬಲೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಲೆಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಲ್ಲ ( 3 , 1 )
ಬಲ್ಲಂತ ( 1 , 1 )
ಬಲ್ಲಂತೆ ( 2 , 1 )
ಬಲ್ಲಪ್ಪನಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಬಲ್ಲಪ್ಪನಲ್ಲಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಬಲ್ಲಪ್ಪನಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಬಲ್ಲರೆ ( 1 , 1 )
ಬಲ್ಲರೆಲೆ ( 1 , 1 )
ಬಲ್ಲರೇ ( 1 , 1 )
ಬಲ್ಲವರಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬಲ್ಲವರು ( 3 , 1 )
ಬಲ್ಲವೇ ( 1 , 1 )
ಬಲ್ಲಹ ( 1 , 1 )
ಬಲ್ಲಾತಂಗೆ ( 2 , 1 )
ಬಲ್ಲಿತದು ( 1 , 1 )
ಬಲ್ಲಿದಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಲ್ಲಿದನು ( 3 , 1 )
ಬಲ್ಲಿದರ ( 1 , 1 )
ಬಲ್ಲಿದರು ( 1 , 1 )
ಬಲ್ಲುದೇ ( 2 , 1 )
ಬಲ್ಲೆ ( 2 , 1 )
ಬಸವ ( 1 , 1 )
ಬಸವನೆಂದರೆ ( 1 , 1 )
ಬಸವರಸ ( 2 , 1 )
ಬಸುರಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಸುರಾದಳವ ( 1 , 1 )
ಬಸುರಿನಾ ( 1 , 1 )
ಬಹನೆನಬೇಡ ( 1 , 1 )
ಬಹರು ( 1 , 1 )
ಬಹಳಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬಹು ( 2 , 1 )
ಬಹುದಾರಿ ( 1 , 1 )
ಬಹುದು ( 4 , 1 )
ಬಹುದೇ ( 1 , 1 )
ಬಹುವೆ ( 1 , 1 )
ಬಳಗ ( 1 , 1 )
ಬಳಲದೊನ್ನಮಃ ( 1 , 1 )