ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 2 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಅಲ್ಲವರಷಿಣವುಂಟು | ಬೆಲ್ಲ ಬಿಳೆನಲೆಯುಂಟು | ಒಳ್ಳೆ ಹಲಸುಂಟು | ಮೆಲ್ಲಲ್ಕೆ ಮಲೆನಾಡು ನಲ್ಲೆನ್ನ ಬಹುದೇ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಬೇಡನಾ ಕೆಳೆಯಿಂದ | ಕೇಡು ತಪ್ಪಬಹುದೇ | ನೋಡಿ ನಂಬಿದರೆ ಕಡೆಗವನು ಕೇಡನ್ನು | ಮಾಡದಲೆ ಬಿಡನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ