ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನಡೆವ ( 2 , 1 )
ನಡೆವವನ ( 1 , 1 )
ನಡೆವವನು ( 1 , 1 )
ನಡೆವುತ್ತ ( 1 , 1 )
ನಡೆವುದೊಂದೇ ( 1 , 1 )
ನತಿಗಳೆದರಾರು ( 1 , 1 )
ನತಿಶಯದಿ ( 1 , 1 )
ನತ್ತದಿಂ ( 1 , 1 )
ನದಿ ( 2 , 1 )
ನದಿಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ನದಿಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ನದೆಯದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ನಂದೆಯನು ( 1 , 1 )
ನದೆವ ( 1 , 1 )
ನನ್ನಿಯಿಂ ( 1 , 1 )
ನಂಬದಿರು ( 1 , 1 )
ನಂಬಲು ( 1 , 1 )
ನಂಬಿ ( 3 , 1 )
ನಂಬಿಕೆಯು ( 1 , 1 )
ನಂಬಿಗೆಯ ( 1 , 1 )
ನಂಬಿಗೆಯಿಂದಧಿಕ ( 1 , 1 )
ನಂಬಿದಡೆ ( 1 , 1 )
ನಂಬಿದರೆ ( 1 , 1 )
ನಂಬಿದವ ( 1 , 1 )
ನಂಬಿರಲು ( 1 , 1 )
ನಂಬುವಡೆ ( 1 , 1 )
ನಂಬುವದು ( 2 , 1 )
ನಂಬುವನೆಗ್ಗ ( 1 , 1 )
ನಂಬುವರು ( 2 , 1 )
ನಮಶ್ಯಿ ( 2 , 1 )
ನರ ( 2 , 1 )
ನರಕ ( 3 , 1 )
ನರಕಕ್ಕೆ ( 2 , 1 )
ನರಕದಲಿ ( 3 , 1 )
ನರಕದಾ ( 1 , 1 )
ನರಕಭಾಜನಮಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ನರಗೆ ( 1 , 1 )
ನರನಿದೇನೆಂಬೆ ( 1 , 1 )
ನರಪಶು ( 1 , 1 )
ನರರ ( 2 , 1 )
ನರರಂದು ( 1 , 1 )
ನರರು ( 1 , 1 )
ನರರೊಂದು ( 1 , 1 )
ನರರೊಪ ( 1 , 1 )
ನರರೊಳಗಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ನರರೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ನರಲೋಕದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ನರಸುರರು ( 1 , 1 )
ನರಹತ್ಯವೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ನರಹರಿಯ ( 1 , 1 )