ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮಣಿಯಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಮಣಿಯಿಸಿವೆ ( 1 , 1 )
ಮಣಿಯು ( 1 , 1 )
ಮಣ್ಣಿಗೂ ( 1 , 1 )
ಮಣ್ಣಿಂದ ( 1 , 1 )
ಮಣ್ಣಿನಲಿ ( 2 , 1 )
ಮಣ್ಣು ( 4 , 1 )
ಮತವನರಿಹಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಮತವಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಮತವೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಮಂತಾದವರು ( 1 , 1 )
ಮತಿ ( 2 , 1 )
ಮತಿಯ ( 1 , 1 )
ಮತಿಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಮತಿಯೊಳತಿಚದುರಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಮತಿವಂತರೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಮತೆಗೆಡಗು ( 1 , 1 )
ಮತ್ತದನು ( 1 , 1 )
ಮತ್ತದರಿ ( 1 , 1 )
ಮತ್ತಾರುತಲೆ ( 1 , 1 )
ಮತ್ತಿರಬೇಡ ( 1 , 1 )
ಮತ್ತೆ ( 6 , 1 )
ಮತ್ತೊಂದ ( 1 , 1 )
ಮತ್ತೊಂದು ( 2 , 1 )
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ( 1 , 1 )
ಮಂತ್ರದಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಮಂತ್ರವನು ( 1 , 1 )
ಮಂತ್ರವು ( 1 , 1 )
ಮಥನಲೋಕದೊಳಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಮಥಿಸಲ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಮದಕರಿಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಮದಕರಿಯು ( 1 , 1 )
ಮದಡನಿರೆ ( 1 , 1 )
ಮದವು ( 1 , 1 )
ಮದಿಸುತ್ತಿರಬೇಡ ( 1 , 1 )
ಮದಿಸುವದು ( 1 , 1 )
ಮದುವೆಯು ( 1 , 1 )
ಮದ್ದ ( 1 , 1 )
ಮದ್ದಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಮದ್ದು ( 1 , 1 )
ಮದ್ದುಗಳೆ ( 2 , 1 )
ಮದ್ಯಪಾನವ ( 1 , 1 )
ಮಧ್ಯದಲಿ ( 1 , 1 )
ಮಧ್ಯಮನು ( 1 , 1 )
ಮಧ್ಯೆ ( 1 , 1 )
ಮನ ( 2 , 1 )
ಮನಕೆ ( 1 , 1 )
ಮನಘನವು ( 1 , 1 )
ಮನಜ ( 1 , 1 )
ಮನದಲ್ಲಿ ( 3 , 1 )