ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹುಟ್ಟಿ ( 4 , 1 )
ಹುಟ್ಟಿದ ( 1 , 1 )
ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹುಟ್ಟಿರುವನೆಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಹುಟ್ಟಿರ್ದ ( 1 , 1 )
ಹುಟ್ಟಿಸಿಕೊಳನೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಹುಟ್ಟಿಸಿರೆ ( 1 , 1 )
ಹುಟ್ಟಿಸುವನಜನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಹುಟ್ಟಿಸುವವ ( 1 , 1 )
ಹುಟ್ಟಿಹನೆ ( 1 , 1 )
ಹುಟ್ಟು ( 2 , 1 )
ಹುಟ್ಟುವದು ( 1 , 1 )
ಹುಟ್ಟುವನವನ ( 1 , 1 )
ಹುಟ್ಟುವುದು ( 1 , 1 )
ಹುಣಿಸೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಹುಣ್ಣಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಹುಣ್ಣಿಮೆಯು ( 1 , 1 )
ಹುಣ್ಣಿವೆ ( 1 , 1 )
ಹುತ್ತ ( 2 , 1 )
ಹುತ್ತಿನಾ ( 1 , 1 )
ಹುತ್ತು ( 2 , 1 )
ಹುದುಗಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಹುರುಳಿ ( 1 , 1 )
ಹುಲಿ ( 1 , 1 )
ಹುಲಿಗೂಡಿ ( 1 , 1 )
ಹುಲಿಯ ( 1 , 1 )
ಹುಲಿಯಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಹುಲ್ಲನೇ ( 1 , 1 )
ಹುಲ್ಲು ( 1 , 1 )
ಹುಲ್ಲೆಯಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಹುಲ್ಲೆಲೆಯು ( 1 , 1 )
ಹುಸಿ ( 2 , 1 )
ಹುಸಿದಿಹರೆ ( 1 , 1 )
ಹುಸಿದು ( 1 , 1 )
ಹುಸಿಯ ( 1 , 1 )
ಹುಸಿಯದನೆ ( 1 , 1 )
ಹುಸಿಯದಾ ( 1 , 1 )
ಹುಸಿಯಲು ( 1 , 1 )
ಹುಸಿಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹುಸಿಯುವಡೆ ( 1 , 1 )
ಹುಸಿವನ ( 1 , 1 )
ಹುಸಿವನಿಂದೈನೂರು ( 1 , 1 )
ಹುಸಿವಾತ ( 1 , 1 )
ಹುಳವ ( 1 , 1 )
ಹುಳಿ ( 1 , 1 )
ಹುಳಿಯಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹುಳಿಹೊಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹುಳುತಿಂದ ( 1 , 1 )