ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನಿಷ್ಠುರವದೇಕೆ ( 1 , 1 )
ನೀಂ ( 9 , 1 )
ನೀಚರೆನಿಸಿರರೆ ( 1 , 1 )
ನೀಡದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ನೀಡಿ ( 1 , 1 )
ನೀತರಿಗೆಂದ ( 1 , 1 )
ನೀತಿ ( 2 , 1 )
ನೀತಿಯನು ( 1 , 1 )
ನೀತಿಯಾ ( 2 , 1 )
ನೀನಾರ ( 1 , 1 )
ನೀನು ( 2 , 1 )
ನೀರ ( 2 , 1 )
ನೀರನು ( 1 , 1 )
ನೀರಿನಾ ( 1 , 1 )
ನೀರಿನೊಳು ( 1 , 1 )
ನೀರು ( 2 , 1 )
ನೀರುಗಳು ( 1 , 1 )
ನೀರುಂಟು ( 1 , 1 )
ನೀರೊಂದು ( 1 , 1 )
ನೀರೊಬ್ಬನೇ ( 1 , 1 )
ನೀರೊಳು ( 1 , 1 )
ನೀರ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ ( 1 , 1 )
ನೀವದರ ( 1 , 1 )
ನೀಳವೇ ( 1 , 1 )
ನುಂಗಲು ( 1 , 1 )
ನುಂಗಿ ( 2 , 1 )
ನುಡಿ ( 8 , 1 )
ನುಡಿಗಳೂ ( 1 , 1 )
ನುಡಿದ ( 1 , 1 )
ನುಡಿದರಲ್ಲೆಂಬುವರು ( 1 , 1 )
ನುಡಿದರೂ ( 2 , 1 )
ನುಡಿದಿಹರೆ ( 7 , 1 )
ನುಡಿಯ ( 2 , 1 )
ನುಡಿಯದಿರು ( 2 , 1 )
ನುಡಿಯಂಬರೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ನುಡಿಯರಾ ( 1 , 1 )
ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ( 2 , 1 )
ನುಡಿಯಿಸುತ ( 1 , 1 )
ನುಡಿಯುವದು ( 1 , 1 )
ನುಡಿಯೇಕೆ ( 2 , 1 )
ನುಡಿಲೇಸು ( 1 , 1 )
ನುಡಿವ ( 1 , 1 )
ನುಡಿವವನು ( 1 , 1 )
ನುಡಿವವರ ( 1 , 1 )
ನುಡಿವುತ ( 1 , 1 )
ನುಡಿಸ ( 1 , 1 )
ನುಡಿಸರಾ ( 1 , 1 )
ನುಡಿಸುವದಸತ್ಯವನು ( 1 , 1 )
ನುಡಿಸುವರು ( 1 , 1 )
ನುಡಿಸುವವರಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )