ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮಸೆದು ( 1 , 1 )
ಮಸ್ತಕವನೆರಗುವದು ( 1 , 1 )
ಮಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ( 1 , 1 )
ಮಹಲಿಂಗ ( 1 , 1 )
ಮಹಾತ್ಮನು ( 1 , 1 )
ಮಹಾರುದ್ರ ( 1 , 1 )
ಮಹಿಮೆ ( 2 , 1 )
ಮಳಲೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಳಿಗರಿದರಾ ( 1 , 1 )
ಮಳೆ ( 6 , 1 )
ಮಳೆಗಾಲ ( 2 , 1 )
ಮಳೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಳೆಮೋಡ ( 1 , 1 )
ಮಳೆಯಕ್ಕು ( 6 , 1 )
ಮಳೆಯನರಿಯದಲೆ ( 1 , 1 )
ಮಳೆಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಮಳೆಯು ( 5 , 1 )
ಮಳೆಹೊಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಮಳ್ಳಿಡಿದು ( 1 , 1 )
ಮಾಗಿಯ ( 1 , 1 )
ಮಾಜುವದು ( 1 , 1 )
ಮಾಟವನು ( 1 , 1 )
ಮಾಡದಡೆ ( 1 , 1 )
ಮಾಡದಲೆ ( 3 , 1 )
ಮಾಡದವ ( 1 , 1 )
ಮಾಡದೆ ( 1 , 1 )
ಮಾಡಲಾದುವು ( 1 , 1 )
ಮಾಡಿ ( 6 , 1 )
ಮಾಡಿದ ( 6 , 1 )
ಮಾಡಿದನ ( 1 , 1 )
ಮಾಡಿದನೊಬ್ಬ ( 1 , 1 )
ಮಾಡಿದರಿಗುಂಟು ( 1 , 1 )
ಮಾಡಿದವಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಾಡಿದಾಕ್ಷಣದಿ ( 1 , 1 )
ಮಾಡಿದುಪಕಾರ ( 1 , 1 )
ಮಾಡಿರ್‍ದಕೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಮಾಡಿಸುವದು ( 1 , 1 )
ಮಾಡುವಡೆ ( 1 , 1 )
ಮಾಡುವದು ( 1 , 1 )
ಮಾಡುವನು ( 2 , 1 )
ಮಾಣದಲೆ ( 1 , 1 )
ಮಾಣದೆ ( 1 , 1 )
ಮಾಣಿಕ ( 1 , 1 )
ಮಾಣಿಕವ ( 1 , 1 )
ಮಾಣಿಕವು ( 2 , 1 )
ಮಾತ ( 2 , 1 )
ಮಾತನರಿದಾ ( 1 , 1 )
ಮಾತಾಡಲರಿಯದಾತಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಾತಾಡಿ ( 2 , 1 )
ಮಾತಾಡಿದಂತೆ ( 2 , 1 )