ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನಿಡುವವನು ( 1 , 1 )
ನಿಂತಫಲಜೀವಿಗಳು ( 1 , 1 )
ನಿತಿಯಿಲ್ಲದಾ ( 1 , 1 )
ನಿತ್ಯದಲಿ ( 3 , 1 )
ನಿತ್ಯನಿಂದಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ನಿತ್ಯರೇ ( 1 , 1 )
ನಿತ್ಯವಾಡಲು ( 1 , 1 )
ನಿತ್ಯವೂ ( 2 , 1 )
ನಿಂದ ( 1 , 1 )
ನಿಂದವನು ( 1 , 1 )
ನಿಂದಿರಲು ( 2 , 1 )
ನಿಂದಿಹನು ( 1 , 1 )
ನಿಂದಿಹುದು ( 1 , 1 )
ನಿಂದು ( 2 , 1 )
ನಿಂದೆ ( 1 , 1 )
ನಿಂದೆಯಾ ( 1 , 1 )
ನಿದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ( 1 , 1 )
ನಿದ್ದುದೇ ( 1 , 1 )
ನಿದ್ದೆ ( 1 , 1 )
ನಿದ್ದೆಗಳು ( 1 , 1 )
ನಿದ್ದೆಗೆ ( 1 , 1 )
ನಿದ್ದೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ನಿಂದ್ಯವೇ ( 1 , 1 )
ನಿದ್ರೆ ( 1 , 1 )
ನಿದ್ರೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ನಿನಗೆ ( 1 , 1 )
ನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ನಿನ್ನದು ( 1 , 1 )
ನಿನ್ನಿರವ ( 1 , 1 )
ನಿಃಪತಿಯಾದ ( 1 , 1 )
ನಿಂಬಿಟ್ಟನೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ನಿಂಬೆಗಿಂ ( 1 , 1 )
ನಿಬ್ಬಣವು ( 1 , 1 )
ನಿಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ನಿರಿದುಕೊಂಡಂತೆ ( 2 , 1 )
ನಿರಿಯುವದು ( 1 , 1 )
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ನಿರ್ಮಿಪನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ನಿರ್ಮಿಸನೇಕೆ ( 1 , 1 )
ನಿರ್ಮೂಲವಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ನಿಲಕಾಲಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ನಿಲಬೇಕು ( 1 , 1 )
ನಿಲುಕದಾ ( 1 , 1 )
ನಿಲ್ಲದದು ( 1 , 1 )
ನಿಲ್ಲದಲೆ ( 3 , 1 )
ನಿಲ್ಲವು ( 1 , 1 )
ನಿಲ್ಲುವುದು ( 1 , 1 )
ನಿಶ್ಚಯವ ( 1 , 1 )
ನಿಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ನಿಶ್ಚಿಂತನಪ್ಪ ( 1 , 1 )