ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹಸ್ತದಿಂದಧಿಕಹಿತರಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹಸ್ತವು ( 1 , 1 )
ಹಳ್ಳು ( 1 , 1 )
ಹಾಕಿದ ( 2 , 1 )
ಹಾಕುವದು ( 1 , 1 )
ಹಾಡುವದು ( 1 , 1 )
ಹಾದರದ ( 1 , 1 )
ಹಾದಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಹಾನಿ ( 3 , 1 )
ಹಾನಿಯೇ ( 2 , 1 )
ಹಾಯುವಲಿ ( 1 , 1 )
ಹಾರಬಹುದೆಂದವರ ( 1 , 1 )
ಹಾರಬಹುದೆಂದಿಹರೆ ( 1 , 1 )
ಹಾರಬಹುದೆಂದು ( 2 , 1 )
ಹಾರುತ್ತಲಿರುತಿಹರು ( 1 , 1 )
ಹಾರುವಗೆ ( 1 , 1 )
ಹಾರುವನ ( 1 , 1 )
ಹಾರುವನಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹಾರುವನು ( 5 , 1 )
ಹಾರುವನೆ ( 1 , 1 )
ಹಾರುವರ ( 3 , 1 )
ಹಾರುವರನು ( 1 , 1 )
ಹಾರುವರು ( 9 , 1 )
ಹಾರುವವನ ( 1 , 1 )
ಹಾರ್‍ಅವೆಂದೆನಿಸುಹುದು ( 1 , 1 )
ಹಾರ್‍ಆಡಿ ( 1 , 1 )
ಹಾಲಿಗಿಂ ( 1 , 1 )
ಹಾಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಹಾಲಿನಾ ( 2 , 1 )
ಹಾಲಿನಿಂ ( 1 , 1 )
ಹಾಲು ( 4 , 1 )
ಹಾವ ( 2 , 1 )
ಹಾವಾದ ( 1 , 1 )
ಹಾವಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಹಾವಿನ ( 1 , 1 )
ಹಾವು ( 1 , 1 )
ಹಾಸಾಂಗಿ ( 1 , 1 )
ಹಾಸಿ ( 1 , 1 )
ಹಾಸು ( 1 , 1 )
ಹಾಂಸೆ ( 1 , 1 )
ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಹಾಳಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಹಾಳಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಹಾಳು ( 1 , 1 )
ಹಾಳುಮನೆಯಂತಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಹಾಳೂರ ( 1 , 1 )
ಹಾಳೂರು ( 1 , 1 )
ಹಾಳೆಯಂತಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಹಿಂಗಾರಿಯಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಹಿಂಗಿ ( 1 , 1 )