ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪರಮ ( 2 , 1 )
ಪರಮಋಷಿ ( 1 , 1 )
ಪರಮನಿಂ ( 1 , 1 )
ಪರಮನೈಮೊಗ ( 1 , 1 )
ಪರಮಾತ್ಮ ( 1 , 1 )
ಪರಮಾತ್ಮಗೆಣೆಯಿಲ್ಲಂ ( 1 , 1 )
ಪರರ ( 3 , 1 )
ಪರಲೋಕವದು ( 1 , 1 )
ಪರವಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಪರವು ( 2 , 1 )
ಪರಶಿವನು ( 2 , 1 )
ಪರಷವೆಂತಂತೆ ( 1 , 1 )
ಪರಸತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಪರಸತಿಯ ( 7 , 1 )
ಪರಸತಿಯು ( 2 , 1 )
ಪರಸ್ತ್ರೀಯ ( 3 , 1 )
ಪರಿಣಾಮ ( 1 , 1 )
ಪರಿಪರಿಯ ( 1 , 1 )
ಪರಿವೇಷ ( 1 , 1 )
ಪರಿಶಿವನ ( 1 , 1 )
ಪರುಷ ( 3 , 1 )
ಪರುಷಷ್ಟತನುವು ( 1 , 1 )
ಪರೆವ ( 1 , 1 )
ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ಪಲ್ಲಟವ ( 1 , 1 )
ಪವನಪರಿಯರಿದಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಶು ( 1 , 1 )
ಪಶು-ಪಕ್ಷಿ ( 1 , 1 )
ಪಶುಪತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಶುಲೇಸು ( 1 , 1 )
ಪಶುವ ( 1 , 1 )
ಪಶುವಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಪಶುವಿಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಶುವು ( 1 , 1 )
ಪಶುಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಸರವಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಪಳಿಯು ( 1 , 1 )
ಪಾಡಾಯಿತೆಂದ ( 1 , 1 )
ಪಾತಕಕೆ ( 1 , 1 )
ಪಾತಕನ ( 1 , 1 )
ಪಾತಕರಿಗಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಪಾತಕರು ( 1 , 1 )
ಪಾತಕವು ( 1 , 1 )
ಪಾತರದ ( 2 , 1 )
ಪಾತ್ರೆಯೊಡೆದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಪಾದಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಪಾದದ ( 1 , 1 )
ಪಾಪ ( 11 , 1 )
ಪಾಪಕ್ಕ್ ( 1 , 1 )
ಪಾಪಗಳ ( 1 , 1 )