ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕಡಹು ( 1 , 1 )
ಕಡಿದಂತೆ ( 2 , 1 )
ಕಡಿವಮ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಡಿಹುದೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಡು ( 4 , 1 )
ಕಡುಕೋಪದವರು ( 1 , 1 )
ಕಡುಗಾಯ್ದು ( 1 , 1 )
ಕಡುಗಾಸಿ ( 1 , 1 )
ಕಂಡುದ ( 1 , 1 )
ಕಂಡುದನು ( 2 , 1 )
ಕಂಡುದನೆ ( 1 , 1 )
ಕಡುದೂರ ( 1 , 1 )
ಕಂಡುದೆನೆ ( 1 , 1 )
ಕಡುನಿದ್ರೆ ( 1 , 1 )
ಕಡುಬಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಕಡುಬೀಸೆ ( 1 , 1 )
ಕಡುಭಕ್ತನಾಗಲೀ ( 1 , 1 )
ಕಡುಮೆಚ್ಚುತಿಹರು ( 1 , 1 )
ಕಡೆ ( 7 , 1 )
ಕಡೆಕಡೆದು ( 1 , 1 )
ಕಡೆಗಣ್ಣ ( 1 , 1 )
ಕಡೆಗವನು ( 1 , 1 )
ಕಡೆಗೆ ( 3 , 1 )
ಕಡೆಯಲು ( 1 , 1 )
ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ( 4 , 1 )
ಕಡೆಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಕಂಡೋಡಿದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಕಣಕ ( 2 , 1 )
ಕಣಕದಾ ( 2 , 1 )
ಕಣಿಕ ( 2 , 1 )
ಕಣ್ಣಿಂದ ( 1 , 1 )
ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲೆ ( 1 , 1 )
ಕಣ್ಣಿನಿಂದಿಹವು ( 1 , 1 )
ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಕಣ್ಣು ( 7 , 1 )
ಕಣ್ಣು-ನಾಲಿಗೆ-ಮನವು ( 1 , 1 )
ಕಣ್ಣುಗಳು ( 1 , 1 )
ಕಣ್ಣೇ ( 1 , 1 )
ಕತ್ತರಿಯು ( 1 , 1 )
ಕತ್ತರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಕತ್ತಲಾಗಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಕತ್ತಲೆಯ ( 2 , 1 )
ಕತ್ತಿನಲಿ ( 1 , 1 )
ಕತ್ತಿಲಾದಾ ( 1 , 1 )
ಕತ್ತು ( 1 , 1 )
ಕತ್ತೆ ( 2 , 1 )
ಕತ್ತೆಂಗ ( 2 , 1 )
ಕತ್ತೆಗಿಂ ( 1 , 1 )
ಕತ್ತೆಯಂತಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಕತ್ತೆಯಾ ( 1 , 1 )