ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಇರ ( 1 , 1 )
ಇರದಿರಲು ( 1 , 1 )
ಇರದೂರ ( 1 , 1 )
ಇರದೂರು ( 1 , 1 )
ಇರಬೇಕು ( 3 , 1 )
ಇರಬೇಡ ( 2 , 1 )
ಇರಲರಿಯದಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಇರಲೇಸು ( 6 , 1 )
ಇರವು ( 2 , 1 )
ಇರಹೊಲ್ಲ ( 2 , 1 )
ಇರಿದರೆಯು ( 1 , 1 )
ಇರಿದುಕೊಂಡಂತೆ ( 1 , 1 )
ಇರು ( 1 , 1 )
ಇರುತಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಇರುತಿರಲು ( 2 , 1 )
ಇರುತಿರು ( 1 , 1 )
ಇರುತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಇರುತಿರ್ದು ( 1 , 1 )
ಇರುತಿಹನು ( 1 , 1 )
ಇರುನೇ ( 1 , 1 )
ಇರುವ ( 1 , 1 )
ಇರುವತನಕ ( 1 , 1 )
ಇರುವದನು ( 1 , 1 )
ಇರುವದೇ ( 1 , 1 )
ಇರುವಾತ ( 1 , 1 )
ಇರುವು ( 1 , 1 )
ಇರುವುದಾ ( 1 , 1 )
ಇರುಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಇರುಳೊಳು ( 1 , 1 )
ಇರೆ ( 1 , 1 )
ಇರ್ಪ ( 1 , 1 )
ಇರ್ವರುಂಟೇ ( 1 , 1 )
ಇಲ್ಲ ( 16 , 1 )
ಇಲ್ಲದ ( 9 , 1 )
ಇಲ್ಲದಕೆ ( 1 , 1 )
ಇಲ್ಲದನು ( 1 , 1 )
ಇಲ್ಲದವನಹುದಾಡೆ ( 1 , 1 )
ಇಲ್ಲದಾ ( 4 , 1 )
ಇಲ್ಲದಿರೆ ( 1 , 1 )
ಇಲ್ಲದೆಲೆದೋಟ ( 1 , 1 )
ಇಲ್ಲನ್ನಲರೆಯ ( 1 , 1 )
ಇಲ್ಲೆಂದ ( 1 , 1 )
ಇಲ್ಲೆನಲಿ ( 1 , 1 )
ಇಲ್ಲೆನಲಿಕರಿಯ ( 1 , 1 )
ಇವರುಗಳು ( 2 , 1 )
ಇವರೂರ ( 1 , 1 )
ಇವರೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಇವು ( 11 , 1 )
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಇಸಿಯು ( 1 , 1 )