ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮುದ್ರೆಯಿಂದಧಿಕ ( 1 , 1 )
ಮುನಿದರ್‍ಆ ( 1 , 1 )
ಮುನಿಯದಿರು ( 2 , 1 )
ಮುನಿಯವರು ( 1 , 1 )
ಮುನಿಯುವುದು ( 1 , 1 )
ಮುನಿವಂಗೆ ( 2 , 1 )
ಮುನಿವರನನು ( 1 , 1 )
ಮುನಿವವರೆ ( 1 , 1 )
ಮುನಿಸಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಮುನ್ನ ( 2 , 1 )
ಮುನ್ನಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಮುನ್ನವೇ ( 1 , 1 )
ಮುನ್ನಾರಾ ( 1 , 1 )
ಮುನ್ನಾವ ( 1 , 1 )
ಮುನ್ನಿನಂತಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಮುಪ್ಪು ( 2 , 1 )
ಮುರಕವು ( 1 , 1 )
ಮುರಿತಿಂಬ ( 1 , 1 )
ಮುರಿದ ( 1 , 1 )
ಮುರಿದಂತೆ ( 4 , 1 )
ಮುರಿದರೂ ( 1 , 1 )
ಮುರಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಮುರಿದಿಹುದು ( 2 , 1 )
ಮುರಿಯುವಳೂ ( 1 , 1 )
ಮುರುಕ ( 1 , 1 )
ಮುಷ್ಟಿಲುಂಬು ( 1 , 1 )
ಮುಸುಕಿರ್ದು ( 1 , 1 )
ಮುಸುರಿಹರ ( 1 , 1 )
ಮುಳುಗಿದರೂ ( 1 , 1 )
ಮುಳ್ಳಿನಾ ( 1 , 1 )
ಮುಳ್ಳು ( 7 , 1 )
ಮುಳ್ಳುಂಟು ( 2 , 1 )
ಮೂಕರೊಳು ( 1 , 1 )
ಮೂಗ ( 1 , 1 )
ಮೂಗನರಿದರೂ ( 1 , 1 )
ಮೂಗಿಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಮೂಗಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಮೂಗೊಡದು ( 1 , 1 )
ಮೂಡನುಪದೇಶ ( 1 , 1 )
ಮೂಡಲ ( 1 , 1 )
ಮೂಡಲದು ( 1 , 1 )
ಮೂಡಲು ( 4 , 1 )
ಮೂಡಿದುದ ( 1 , 1 )
ಮೂಡಿಹ ( 1 , 1 )
ಮೂಢಗೆ ( 1 , 1 )
ಮೂಢನಾ ( 1 , 1 )
ಮೂಢಾತ್ಮ ( 1 , 1 )
ಮೂಢಾತ್ಮನಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಮೂರ ( 1 , 1 )
ಮೂರರಾ ( 1 , 1 )