ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನೇಕಾಕಿ ( 1 , 1 )
ನೇತಾಡಿದಂತೆ ( 1 , 1 )
ನೇತ್ರ ( 1 , 1 )
ನೇತ್ರಗಳು ( 1 , 1 )
ನೇಯದೆ ( 1 , 1 )
ನೇರೆ ( 1 , 1 )
ನೇಸರಿಂ ( 1 , 1 )
ನೇಸರೆಂ ( 1 , 1 )
ನೇಳುತುಲಿ ( 1 , 1 )
ನೈಋತ್ಯನೊಡಗೂಡೆ ( 1 , 1 )
ನೊಕಿದವರಾಗ ( 1 , 1 )
ನೊಗವು ( 1 , 1 )
ನೊಡಗೂಡಲಾ ( 1 , 1 )
ನೊಡಲ ( 1 , 1 )
ನೊಣಕೆ ( 1 , 1 )
ನೊಣನು ( 1 , 1 )
ನೊತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ನೊಂದಂತೆ ( 1 , 1 )
ನೊಂದಾಗಿ ( 1 , 1 )
ನೊಂದು ( 1 , 1 )
ನೊಂದೆನ್ನಬಹುದೆ ( 1 , 1 )
ನೊಯ್ದು ( 1 , 1 )
ನೊರೆವಾಲ ( 1 , 1 )
ನೊರೆವಾಲು ( 1 , 1 )
ನೊರೆಹಾಲು ( 1 , 1 )
ನೊರ್ವನೇ ( 1 , 1 )
ನೊಸಲೆತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ನೋಟ ( 3 , 1 )
ನೋಟಕೆ ( 2 , 1 )
ನೋಟದಲಿ ( 1 , 1 )
ನೋಡ ( 4 , 1 )
ನೋಡದಲೆ ( 2 , 1 )
ನೋಡದವರಾರು ( 1 , 1 )
ನೋಡದಾ ( 1 , 1 )
ನೋಡದಿರು ( 1 , 1 )
ನೋಡಯ್ಯ ( 2 , 1 )
ನೋಡಲು ( 1 , 1 )
ನೋಡಲೊಬ್ಬ ( 1 , 1 )
ನೋಡಹೋದವ ( 1 , 1 )
ನೋಡಾ ( 1 , 1 )
ನೋಡಿ ( 6 , 1 )
ನೋಡಿದಡಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ನೋಡಿದರೆ ( 1 , 1 )
ನೋಡಿರೇ ( 1 , 1 )
ನೋಡು ( 8 , 1 )
ನೋಡುವಾ ( 1 , 1 )
ನೋಡೆ ( 1 , 1 )
ನೋಡೆಂದ ( 10 , 1 )
ನೋದಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ನೋಯಿಸದವ ( 1 , 1 )