ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕುದಿಯದಿರು ( 1 , 1 )
ಕುಂದುಗಳ ( 1 , 1 )
ಕುಂದುಗುಲದವಳ ( 1 , 1 )
ಕುದುರೆಗೆ ( 3 , 1 )
ಕುದುರೆಯನು ( 1 , 1 )
ಕುದುರೆಯಾ ( 1 , 1 )
ಕುನ್ನಿಯಲ್ಲೇನು ( 1 , 1 )
ಕುಂಬಾರ ( 1 , 1 )
ಕುಂಬಾರಸಾಲೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಕುಂಭಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಕುಂಭದಂತಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಕುರಿ ( 1 , 1 )
ಕುರಿಯನೇರಲು ( 1 , 1 )
ಕುರುಕುರೂ ( 1 , 1 )
ಕುರುಡಂಗೆ ( 2 , 1 )
ಕುರುಳು ( 1 , 1 )
ಕುರೆಯ ( 1 , 1 )
ಕುಲ ( 1 , 1 )
ಕುಲಕೆ ( 1 , 1 )
ಕುಲಕ್ಕಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಕುಲಗಳನ್ನು ( 1 , 1 )
ಕುಲಗೆಟ್ಟವರ ( 1 , 1 )
ಕುಲಗೆಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಕುಲಗೋತ್ರ ( 1 , 1 )
ಕುಲಗೋತ್ರರುಗಳು ( 1 , 1 )
ಕುಲಜರೆಂಬವರಿಗುಣಲಾಯ್ತು ( 1 , 1 )
ಕುಲದೈವವಾಗಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಕುಲಭೇದವಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಕುಲವನೆಣಿಸುವರೆ ( 1 , 1 )
ಕುಲವನೆಣೆಸುವರೆ ( 1 , 1 )
ಕುಲವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಕುಲವಾವುದಯ್ಯ ( 3 , 1 )
ಕುಲವಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಕುಲವೀರನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಕುಲವೆತ್ತಣದು ( 1 , 1 )
ಕುಲವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಕುಸ್ತಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಕೂಗಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಕೂಟ ( 1 , 1 )
ಕೂಟವದು ( 1 , 1 )
ಕೂಡ ( 2 , 1 )
ಕೂಡದೆ ( 1 , 1 )
ಕೂಡಬೇಡೆಂದ ( 1 , 1 )
ಕೂಡಿ ( 4 , 1 )
ಕೂಡಿದ ( 2 , 1 )
ಕೂಡಿದವ ( 1 , 1 )
ಕೂಡಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಕೂಡಿಲ್ಲದಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಕೂಡುವದು ( 1 , 1 )
ಕೂಡುವವು ( 1 , 1 )