ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮುಗಿಲನ್ನು ( 1 , 1 )
ಮುಗಿಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಮುಗಿಲು ( 2 , 1 )
ಮುಗುಳುನಗೆ ( 1 , 1 )
ಮುಗೈಯ ( 1 , 1 )
ಮುಂಚೆ ( 1 , 1 )
ಮುಟ್ಟದದು ( 1 , 1 )
ಮುಟ್ಟದಲೆ ( 1 , 1 )
ಮುಟ್ಟಬೇಡೆಂದ ( 2 , 1 )
ಮುಟ್ಟಲಂಜುವವು ( 1 , 1 )
ಮುಟ್ಟಲು ( 1 , 1 )
ಮುಟ್ಟಲೊಲ್ಲರು ( 1 , 1 )
ಮುಟ್ಟವು ( 1 , 1 )
ಮುಟ್ಟಾದ ( 1 , 1 )
ಮುಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಮುಟ್ಟಿದಂತಿರಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಮುಟ್ಟಿದವ ( 1 , 1 )
ಮುಟ್ಟಿದಿರಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಮುಟ್ಟಿದೆಡರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಮುಟ್ಟಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಮುಟ್ಟಿಪ್ಪುದಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಮುಟ್ಟಿಯೂ ( 1 , 1 )
ಮುಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಮುಟ್ಟುತಿಹರೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಮುಟ್ಟುವಕೋಟೆ ( 1 , 1 )
ಮುಟ್ಟುವನೆ ( 1 , 1 )
ಮುಡದಂತಿಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಮುಂಡಾಡುತಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಮುಂಡಿ) ( 1 , 1 )
ಮುಡಿಯಂಬಂತೆ ( 1 , 1 )
ಮುಂತಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಮುತ್ತಲೂ ( 1 , 1 )
ಮುತ್ತಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಮುತ್ತಿನಂತಿಹರು ( 1 , 1 )
ಮುತ್ತಿನಂತಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಮುತ್ತು ( 4 , 1 )
ಮುತ್ತೊಡೆದು ( 1 , 1 )
ಮುಂದಣ ( 1 , 1 )
ಮುಂದರಿದು ( 1 , 1 )
ಮುಂದವನ ( 1 , 1 )
ಮುದಿ ( 1 , 1 )
ಮುದಿಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಮುದಿಯೆತ್ತ ( 1 , 1 )
ಮುದುಕಗೆ ( 2 , 1 )
ಮುದುಕಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಮುಂದೆ ( 14 , 1 )
ಮುದ್ದಾಟ ( 1 , 1 )
ಮುದ್ದಿನ ( 1 , 1 )
ಮುದ್ದು ( 3 , 1 )
ಮುದ್ದೆ ( 1 , 1 )