ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬುದ್ಧಿವಂತಗೆ ( 1 , 1 )
ಬುದ್ಧಿವಂತರ ( 1 , 1 )
ಬೂತಂಗಳೊಳ ( 1 , 1 )
ಬೂದಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಬೂದಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬೆಂಕಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಬೆಕ್ಕಿಗಂ ( 1 , 1 )
ಬೆಕ್ಕು ( 3 , 1 )
ಬೆಚ್ಚನಾ ( 2 , 1 )
ಬೆಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಬೆಟ್ಟದಾ ( 1 , 1 )
ಬೆಟ್ಟವನು ( 1 , 1 )
ಬೆಟ್ಟವನೊಬ್ಬ ( 1 , 1 )
ಬೆಟ್ಟಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಬೆಡಗು ( 1 , 1 )
ಬೆಡಗೆ ( 1 , 1 )
ಬೆಂಡಿರದೆ ( 1 , 1 )
ಬೆಣ್ಣೆ ( 2 , 1 )
ಬೆಣ್ಣೆಯಿದರೂಟದಾ ( 1 , 1 )
ಬೆತ್ತ ( 1 , 1 )
ಬೆಂದ ( 1 , 1 )
ಬೆಂದಮೇಲುರಿವುದು ( 1 , 1 )
ಬೆಂದರಿ ( 1 , 1 )
ಬೆಂದಾವಿಗೆಯ ( 2 , 1 )
ಬೆಂದಿರ್ದ ( 1 , 1 )
ಬೆಂದು ( 1 , 1 )
ಬೆದೆಯಲಾರಂಭ ( 1 , 1 )
ಬೆನ್ನ ( 2 , 1 )
ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಬೆನ್ನಲಿರ ( 1 , 1 )
ಬೆನ್ನಿನಲಗು ( 1 , 1 )
ಬೆಂಬಲವ ( 1 , 1 )
ಬೆಂಬಿಡದೆ ( 1 , 1 )
ಬೆರಸಿ ( 1 , 1 )
ಬೆರಸುವದು ( 1 , 1 )
ಬೆರೆದರದು ( 1 , 1 )
ಬೆರೆದರೂ ( 1 , 1 )
ಬೆರೆದಿರ್ದ ( 1 , 1 )
ಬೆರೆಯದಿರು ( 1 , 1 )
ಬೆಲೆಯೆಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬೆಲೆವೆಣ್ಣು ( 1 , 1 )
ಬೆಲ್ಲ ( 2 , 1 )
ಬೆಲ್ಲವನು ( 1 , 1 )
ಬೆಲ್ಲವೆಂಬವರು ( 1 , 1 )
ಬೆಸದಿಹರೆ ( 1 , 1 )
ಬೆಸಿ ( 1 , 1 )
ಬೆಸೆಯುವಡೆ ( 1 , 1 )
ಬೆಸ್ತಂತೆ ( 1 , 1 )
ಬೆಳಕಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಬೆಳಕಿನೊಳು ( 1 , 1 )