ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನೆನದಿಹರೆ ( 1 , 1 )
ನೆನಯದಧಮಂಗೆ ( 1 , 1 )
ನೆನಯೋ ( 1 , 1 )
ನೆನವಿಠಲಿ ( 1 , 1 )
ನೆನಹು ( 1 , 1 )
ನೆನೆದರೆ ( 3 , 1 )
ನೆನೆದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ನೆನೆದಿಹರೆ ( 2 , 1 )
ನೆನೆಯ ( 2 , 1 )
ನೆನೆಯದಲೆ ( 1 , 1 )
ನೆನೆಯದವನು ( 1 , 1 )
ನೆನೆಯದಾ ( 1 , 1 )
ನೆನೆಯದಿರುವವನು ( 1 , 1 )
ನೆನೆಯುತಿರು ( 1 , 1 )
ನೆನೆಯುವಡೆ ( 3 , 1 )
ನೆನೆಯೋ ( 2 , 1 )
ನೆನೆವಂಗ ( 1 , 1 )
ನೆನೆವಂಗೆ ( 2 , 1 )
ನೆನೆವಂತೆ ( 2 , 1 )
ನೆನೆಸಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ನೆನ್ನೆಯ ( 1 , 1 )
ನೆಮ್ಮಿದರೆ ( 1 , 1 )
ನೆರಗುವಾ ( 1 , 1 )
ನೆರವಿಯನೊಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ನೆರವೇಕೆ ( 1 , 1 )
ನೆರಳಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ನೆರೆ ( 15 , 1 )
ನೆರೆಗಳೆದು ( 1 , 1 )
ನೆರೆದಿಹುದೆ ( 1 , 1 )
ನೆರೆದೊಂದು ( 1 , 1 )
ನೆರೆಬೇಡ ( 1 , 1 )
ನೆರೆಮಾಡಿ ( 1 , 1 )
ನೆರೆಯಲಿರ ( 1 , 1 )
ನೆರೆಯುವದು ( 1 , 1 )
ನೆರೆಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ನೆರೆಹೋಗಿ ( 1 , 1 )
ನೆರ್‍ಅಳಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ನೆಲ ( 1 , 1 )
ನೆಲವನ್ನು ( 1 , 1 )
ನೆಲೆಯ ( 1 , 1 )
ನೆಲೆಯನಾರಯ್ಯದುಪದೇಶ ( 1 , 1 )
ನೆಲೆಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ನೆಲ್ಲರಲಿ ( 1 , 1 )
ನೆಲ್ಲವನು ( 1 , 1 )
ನೆಲ್ಲಳಿಂದಲೇ ( 1 , 1 )
ನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ( 1 , 1 )
ನೆವದೊಳೆಡೆಯಾಡಿಸುತ ( 1 , 1 )