ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬಿಂದುವಿನ ( 2 , 1 )
ಬಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಬಿದ್ದಂತೆ ( 2 , 1 )
ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಿದ್ದಿರನು ( 1 , 1 )
ಬಿದ್ದಿರಲು ( 2 , 1 )
ಬಿದ್ದು ( 3 , 1 )
ಬಿದ್ದೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಬಿಮ್ಮೆಗುಂಡವನು ( 1 , 1 )
ಬಿರುಕಲು ( 1 , 1 )
ಬಿರುದು ( 1 , 1 )
ಬಿರುಸು ( 1 , 1 )
ಬಿಲರಂದ್ರ-ಮಾಂಸದೊಳು ( 1 , 1 )
ಬಿಲ್ಲನೇರಲು ( 1 , 1 )
ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಿಲ್ಲು ( 1 , 1 )
ಬಿಸಿನೀರ ( 1 , 1 )
ಬಿಸಿಬೇಡ ( 1 , 1 )
ಬಿಸಿಮಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಬಿಸಿಯನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ( 1 , 1 )
ಬಿಸಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಿಸಿಲು ( 1 , 1 )
ಬಿಸುಡಲು ( 1 , 1 )
ಬಿಳಿದು ( 1 , 1 )
ಬಿಳಿಪಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬಿಳಿಯ ( 1 , 1 )
ಬಿಳೆನಲೆಯುಂಟು ( 1 , 1 )
ಬಿಳ್ದವರು ( 1 , 1 )
ಬೀಜ ( 2 , 1 )
ಬೀಜವನು ( 1 , 1 )
ಬೀಸಿ ( 1 , 1 )
ಬೀಳ ( 1 , 1 )
ಬೀಳದಿರು ( 1 , 1 )
ಬೀಳ್ಗು ( 1 , 1 )
ಬೀಳ್ವ ( 1 , 1 )
ಬೀಳ್ವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಬುಗುಟಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಬುಗ್ಗೆಯಗಸಗೆ ( 1 , 1 )
ಬುತ್ತಿಯು ( 1 , 1 )
ಬುದ್ಢಿಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಬುದ್ಧಿ ( 2 , 1 )
ಬುದ್ಧಿಗಳೂ ( 1 , 1 )
ಬುದ್ಧಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಬುದ್ಧಿಯನು ( 1 , 1 )
ಬುದ್ಧಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಬುದ್ಧಿಯಿರುವವಲಿ ( 1 , 1 )
ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದವರ ( 1 , 1 )
ಬುದ್ಧಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಬುದ್ಧಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )